Ευκαιρίες και προκλήσεις από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Αυξημένο ενδιαφέρον για εφαρμογή του blockchain

Της Δήμητρας Καλογήρου*

Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) αυξήθηκε σημαντικά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τις ρυθμιστικές Αρχές. Το ζητούμενο, μέσα από αυτές τις εξελίξεις, είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και  την προστασία των καταναλωτών και επενδυτών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), έχει δεσμευτεί να προωθήσει την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών. Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη κανονιστική νομοθεσία, η ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες θα ενισχυθεί, αφού οι καταναλωτές θα εμπιστεύονται περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες και τους παρόχους τους.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων στην Κύπρο συμμετέχουν στην επανάσταση του Fintech με τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιουργώντας ένα χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.

Παρακολουθώντας τη χρηματοπιστωτική καινοτομία

Η  ΕΚΚ εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει τις νέες χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα αυτές που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, δεσμεύεται να προστατεύσει τους επενδυτές με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου και υιοθέτηση μιας κουλτούρας χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε τον Κόμβο Καινοτομίας, με σκοπό να εξετάσει τις εξελίξεις στον τομέα του FinTech και της Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech).

Έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με περισσότερες από 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς FinTech/RegTech, προτού λανσάρουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους και τους παρείχαμε συμβουλές αναφορικά με την εφαρμογή των κανονισμών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των επενδυτών.

Ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι

Μέσα από τις επαφές της με τη συγκεκριμένη αγορά, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, η ΕΚΚ διαπιστώνει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για εφαρμογή του blockchain, το οποίο είναι μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του FinTech. Επιπλέον, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι βασισμένα στο blockchain, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελλοντική ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών. Παράλληλα, όμως, έχουν συνδεθεί και με κινδύνους, κυρίως λόγω της μεταβλητότητας των τιμών στις οποίες συναλλάσσονται. Η αστάθεια των τιμών τους, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, να κοστίσει στους επενδυτές ολόκληρη την επένδυσή τους, ενώ υπήρξαν και περιστατικά απάτης σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.

Ως ΕΚΚ πιστεύουμε ότι όλα τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι σχετικές δραστηριότητες, θα έπρεπε να υπάγονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις  για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT). Από την έναρξη λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, έχουν προσεγγίσει την ΕΚΚ οντότητες που ασχολούνται με δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένως, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων προνοιών της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘Οδηγία AMLD5’) -που αφορούν στις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων- στο εθνικό δίκαιο.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η ΕΚΚ προτείνει τον κανονιστικό υπερθεματισμό κατά τη μεταφορά της Οδηγίας AMLD5 στην εθνική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή την υπέρβαση των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, με την υπέρβαση, η ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, η μεταφορά τους και η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με την προσφορά ενός εκδότη ή/και η πώληση ενός κρυπτοπεριουσιακού στοιχείου, θα υπάγονται στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Η ΕΚΚ θεωρεί ότι η εν λόγω επέκταση της σχετικής νομοθεσίας θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Το ρυθμιστικό πρόγραμμα της ΕΚΚ έχει ως γνώμονα τη διαφύλαξη των υψηλών προτύπων προστασίας και εμπιστοσύνης των επενδυτών, επιτρέποντας έτσι στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, να αναπτυχθεί με έναν βιώσιμο τρόπο.

* Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

Check Also

Μικροπολιτική ή εποικοδομητική αντιπολίτευση;

Share Twitter Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους 2,5 μήνες τα πολιτικά πάθη και οι κομματικές …

Η σημασία της διδασκαλίας στην τάξη

Share Twitter Η τηλε-διδασκαλία ως λύση ανάγκης στον χώρο της εκπαίδευσης Του Νικόλα Αρτέμη * …