ΥΠΕΣ: Προσχέδιο Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα,  ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, το Προσχέδιο του Νομοσχεδίου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης “για σκοπούς διαφάνειας, αλλά και ενημέρωσης του πολίτη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τι περιλαμβάνει το Προσχέδιο του εν λόγω Νομοσχεδίου – το οποίο έχει ήδη παραδοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Κοινοβουλευτικά Κόμματα, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων) – σε σχέση με την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιώ,ν καθώς και με το κόστος το οποίο θα πρέπει να μειωθεί”.

“Είναι η άποψή μας ότι με την πρόταση του ΥΠΕΣ και το κόστος θα είναι μειωμένο αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν”, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος σημειώνει ότι “παρόλο ότι με σημερινές τους δηλώσεις ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων θεωρούν ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στόχος επιτυγχάνεται, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι το Προσχέδιο που έχουν στα χέρια τους αποτελεί τη βάση του μεταξύ μας διαλόγου”.

Ενός διαλόγου, συνεχίζει, “ο οποίος, ας σημειωθεί, διαρκεί εδώ και δέκα περίπου χρόνια”.

Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι “επιτέλους η Κυβέρνηση, με τη βοήθεια και στη βάση μελετών Εμπειρογνωμόνων (Άγγλων, Ιταλών και άλλων), κατέληξε σε συγκεκριμένο Προσχέδιο Νομοσχεδίου”.

“Είναι άποψή μας ότι μόνο στη βάση συγκεκριμένης πρότασης, όπως είναι αυτή που έχουμε παρουσιάσει, είναι δυνατό να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος. Και είναι σε αυτόν το διάλογο που καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προσέλθουν”, συνεχίζει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τελειώνοντας, “υπενθυμίζουμε ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να έχει οριστική κατάληξη με τη διαμόρφωση ει δυνατό μιας ομόφωνης πρότασης και τη ψήφιση του Νομοσχεδίου από τη Βουλή, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν του Δεκεμβρίου του 2014, όπως είναι εξάλλου και η μνημονιακή υποχρέωση που έχει αναλάβει η Κύπρος”, καταλήγει.

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου προνοεί, μεταξύ άλλων, την εγκαθίδρυση επαρχιακών συμβουλίων ως δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και εγκαθίδρυση Επαρχιακών Συμβουλίων σε γεωγραφικές ή και διοικητικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εγκαθιδρύονται Επαρχιακά Συμβούλια.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει την έδρα του στην πρώτη του συνεδρία, λειτουργεί στην καθορισμένη περιοχή, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, για την προαγωγή της ανάπτυξης και της ευημερίας της οικείας περιοχής ως συνόλου.

Επίσης, το Επαρχιακό Συμβούλιο δεν παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου, φέρει επωνυμία που αποφασίζεται από το Συμβούλιό του, έχει σφραγίδα και έχει το δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι.

Κάθε Επαρχιακό Συμβούλιο απαρτίζεται από Πρόεδρο και μέλη που εκλέγονται από τους εκλογείς της κάθε περιοχής σε γενική εκλογή καθώς και από μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των δημάρχων και των κοινοταρχών της οικείας περιοχής.

Το προσχέδιο διαλαμβάνει, εξάλλου, πρόνοιες για την Ίδρυση και λειτουργία Συμπλέγματος.

Αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι το Επαρχιακό Συμβούλιο, αφού διαβουλευθεί με τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, εγκαθιδρύει Σύμπλεγμα που αποτελείται από δυο ή και περισσότερους όμορους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Σύμπλεγμα αποτελείται, τουλάχιστον, από ένα δήμο ή από μια κοινότητα με περισσότερους από εκατό κατοίκους εγγεγραμμένους στο οικείο μητρώο και, τουλάχιστον, από μια όμορο κοινότητα της οποίας οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο κάτοικοι είναι λιγότεροι από εκατό.

Κάθε πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει σε ένα μόνο Σύμπλεγμα.

Το Σύμπλεγμα αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου, έχει σφραγίδα και έχει το δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι.

Το Σύμπλεγμα διοικείται από το Συμβούλιο του Συμπλέγματος το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου αν αποτελείται από κοινότητες ή αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου αν συμμετέχει στο Σύμπλεγμα τουλάχιστον ένας δήμος.

Επίσης, “τηρούμενων των αναλογιών ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμπλέγματος εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84, αντίστοιχα του παρόντος Νόμου.

Αναφορικά με τις Συνελεύσεις Συμβουλίων και κατοίκων επισημαίνεται ότι “τα Συμβούλια των δήμων και κοινοτήτων της κάθε περιοχής καλούνται, από το οικείο Επαρχιακό Συμβούλιο, σε συνέλευση κάθε χρόνο για ενημέρωση και συζήτηση σε τόπο και χρόνο που καθορίζει το Συμβούλιο, τουλάχιστο, ένα μήνα πριν τη συνέλευση, σε σχέση με:

(α) τα πεπραγμένα του οικείου Επαρχιακού Συμβουλίου.

(β) τα προγράμματα και της δράσεις που προτίθεται το Επαρχιακό Συμβούλιο να εφαρμόσει και να προωθήσει κατά την περίοδο μέχρι την επόμενη συνέλευση. Και

(γ) κάθε άλλο θέμα που μπορεί να αφορά το δήμο και την κοινότητα, αντίστοιχα καθώς και θέματα που υποβάλλονται, γραπτώς, από της συμμετέχοντες επτά τουλάχιστον μέρες πριν τη συνέλευση.

(δ) οι συζητήσεις της συνελεύσεις αυτές ηχογραφούνται, απομαγνητοφωνούνται και τηρούνται από υπάλληλο του Συμβουλίου και στη συνέχεια τα εγκριμένα πρακτικά αποστέλλονται της οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το μέρος που της αφορά.

Επίσης, “οι κάτοικοι και τοπικοί φορείς του κάθε δήμου καλούνται, από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέλευση κάθε χρόνο για ενημέρωση και συζήτηση σε σχέση με τα πεπραγμένα του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τα προγράμματα και της δράσεις που προτίθεται το Δημοτικό Συμβούλιο να εφαρμόσει και να προωθήσει κατά την περίοδο μέχρι την επόμενη συνέλευση, και
κάθε άλλο θέμα που μπορεί να αφορά το δήμο”.

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημειώνεται ότι
“το Επαρχιακό Συμβούλιο και κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο για τους σκοπούς της διοίκησης, ρύθμισης και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα Νόμο και οποιοδήποτε άλλο νόμο, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) την κρατική και ευρωπαϊκή πολιτική που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του,

(β) τους διαθέσιμους πόρους, την ανάγκη για αποτελεσματική και ορθολογική χρήση καθώς και ισόρροπη κατανομή τους στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Επαρχιακού Συμβουλίου,

(γ) την ανάγκη για παροχή στους κατοίκους της δικαιοδοσίας του ικανοποιητικών και ποιοτικών υπηρεσιών και της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης,

(δ) τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας,

(ε) την ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους κατοίκους, με άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

Οι Αρμοδιότητες Επαρχιακών Συμβουλίων, είναι, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το προσχέδιο η
προστασία περιβάλλοντος, η προστασία, βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων περιοχών και η αύξηση του δημοσίου πρασίνου και η παροχή κινήτρων στους κατοίκους, σε ομάδες κατοίκων, σωματεία, εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις για συμμετοχή και συνεισφορά στην ανάπτυξη και προστασία του δημόσιου πρασίνου.

Αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων είναι επίσης “η προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της ενημέρωσης των κατοίκων και του δημόσιου διαλόγου σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό της τοπικής πολιτικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων φυσικού κάλλους, η αποκατάσταση, ανάπλαση και αναβίωση των ιστορικών και παραδοσιακών περιοχών και των κοινόχρηστων χώρων και η συνεισφορά στη μείωση της ρύπανσης από κάθε πηγή, της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υπηρεσιών ανακύκλωσης, των περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, συσκευών και μέσων διακίνησης”.

Σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια των Επαρχιακών Συμβουλίων αρμοδιότητά τους είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης σε ευπαθή άτομα ή ομάδες ατόμων, η ίδρυση ή ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία σταθμών ή κέντρων για την παροχή κοινωνικών, υγειονομικών, και υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε άτομα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ή με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα, η ίδρυση ή ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων και κατοικιών και η ρύθμιση της παραχώρησης και διάθεσης αυτών για χρήση από πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα.

Αρμοδιότητά τους είναι επίσης “ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, τη συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, η προώθηση μέτρων και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα στήριξης της νεολαίας, των μονογονεϊκών οικογενειών, της τρίτης ηλικίας και των μεταναστών”.

Στις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων, σε αυτό τον τομέα, είναι “η ενθάρρυνση του εθελοντισμού με τη στήριξη και ενίσχυση των σχολικών μονάδων, τοπικών ομάδων, οργανώσεων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργάζονται με τους άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κοινωνική ευημερία και συνοχή,
και η ίδρυση ή και λειτουργία αγαθοεργών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και η συνεισφορά σε αγαθοεργά και φιλανθρωπικά ιδρύματα”.

Στον τομέα πολιτισμός και αθλητισμός τα Επαρχιακά Συμβούλια επιβαρύνονται με την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων και θεάτρων, την ίδρυση και λειτουργία χορωδιών, θεατρικών ομάδων, φιλαρμονικής, σχολών διδασκαλίας θεάτρου, μουσικής, χορού, τεχνών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, την προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των σύγχρονων δημιουργών και η ενθάρρυνση της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας και τη διοργάνωση ή η συμμετοχή στη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και εκδηλώσεων”.

Στις αρμοδιότητές τους είναι επίσης “η προαγωγή και ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης, η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα ενθάρρυνσης και προαγωγής του μαζικού αθλητισμού, η διοργάνωση ή η συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων και χώρων άθλησης και οι πολιτιστικές και αθλητικές ανταλλαγές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο”.

Επίσης στις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων στον τομέα πολιτισμός και αθλητισμός είναι “η συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, τα τοπικά σωματεία ή άλλους τοπικούς φορείς για την προώθηση της ανάπτυξης του πολιτισμού και αθλητισμού και η από κοινού διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, η θέσπιση βραβείων και χορηγιών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της πολιτιστικής δημιουργίας και της αθλητικής δραστηριότητας και η ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων ή άλλων τοπικών φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και αθλητισμό”.

Στον τομέα πολεοδομία και ανάπτυξη τα Επαρχιακά Συμβούλια έχουν την αρμοδιότητα για
“ετοιμασία μελετών και προτάσεων σε σχέση με τα υπό εκπόνηση ή αναθεώρηση σχέδια ανάπτυξης, τα αναγκαία πολεοδομικά έργα και άλλα έργα δημόσιας υποδομής και η συνεργασία με άλλoυς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και δημόσιες αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεσή τους, άσκηση οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων και εξουσιών προβλέπονται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και δύναται να μεταβιβαστούν από τον Υπουργό, έργα υποδομής περιοχής Επαρχιακού Συμβουλίου, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης και κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως για τα όμβρια ύδατα”.

Επίσης στις αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται “η ίδρυση, συντήρηση, λειτουργία και ο έλεγχος των σφαγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σφαγείων Νόμου και η ρύθμιση της σφαγής των ζώων, τα πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των σφαγείων, η κατάσχεση και καταστροφή σφάγια τα οποία δε σφάχτηκαν στα σφαγεία του Συμβουλίου ή σε εγκριμένα σφαγεία, η μεταφορά των σφαγίων από τα σφαγεία στον τόπο διάθεσης τους μέσα σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα καθώς και η πληρωμή δικαιωμάτων για τη μεταφορά αυτή καθώς και η δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών και η ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των περιοχών αυτών”.

Περιλαμβάνονται ακόμη, “η ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία οικοδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής του, η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και ο καθορισμός των δικαιωμάτων χρήσης αυτών, η ίδρυση ή ανέγερση αγορών, η συντήρηση και ρύθμιση της λειτουργίας τους και ο καθορισμός των δικαιωμάτων ή ενοικίων χρήσης αυτών, η ίδρυση ή κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων, ο έλεγχος και η ρύθμιση της λειτουργίας αυτών, η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημοσίων λουτρών, αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων ή άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων και ο καθορισμός των δικαιωμάτων χρήσης αυτών και η κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση και φωτισμός των οδών, γεφυριών και δημόσιων χώρων πρασίνου”.

Στον τομέα δημόσια υγεία και καθαριότητα οι αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων περιλαμβάνουν “ενημέρωση των κατοίκων σε σχέση με τα θέματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας και η εφαρμογή προγραμμάτων ή μέτρων ή η συμμετοχή σε προγράμματα ή μέτρα για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και καθαριότητας, υγιεινή των τροφίμων και των ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση των υποστατικών ή χώρων όπου τα τρόφιμα ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται ή εκτίθενται σε πώληση ή κατανάλωση καθώς και των συσκευών, μηχανημάτων, εργαλείων, αντικειμένων ή άλλων πραγμάτων που χρησιμοποιούνται σ` αυτά τα υποστατικά ή χώρους”.

Περιλαμβάνονται επίσης αρμοδιότητες όπως “η κατάσχεση και καταστροφή ή διάθεση ή οποιωνδήποτε τροφίμων ή ποτών αν θεωρηθούν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή ότι μπορούν να υποβοηθήσουν την εξάπλωση οποιασδήποτε μολυσματικής ασθένειας, η επιθεώρηση και ο έλεγχος των αρτοποιείων, η καθαριότητα των οδών, των γεφυριών και των δημόσιων χώρων πρασίνου, η διατήρηση ή η φροντίδα διατήρησης καθαρών και σε καλή κατάσταση όλων των οχετών και υδραγωγών και η προστασία τους από τη μόλυνση και o έλεγχος και η φροντίδα για τη διατήρηση σε καλή, καθαρή και υγιεινή κατάσταση των δημόσιων λουτρών, αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων ή άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων”.

Περιλαμβάνει, ακόμη, “ρύθμιση, έλεγχο, περιορισμό ή απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος, επιχείρησης ή εργασίας που είναι δυνατό να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή να αποτελεί πηγή δημόσιου κινδύνου ή οχληρίας ή ενόχλησης των κατοίκων της περιοχής ή αν αυτό κρίνεται σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, ρύθμιση, περιορισμό και απαγόρευση της διατήρησης, εκτροφής, ή φύλαξης οποιωνδήποτε ζώων ή πτηνών, συλλογή, αποκομιδή, διάθεση, επεξεργασία και διαχείριση των σκυβάλων και καθορισμός των καταβλητέων τελών γι` αυτό το σκοπό, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο”.

Επίσης, “η παρεμπόδιση της συσσώρευσης σκυβάλων, ακαθαρσιών και απορριμμάτων σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή υποστατικό, η προμήθεια και διατήρηση σε υγιεινή κατάσταση δημόσιων σκυβαλοδοχείων ή και δοχείων απόρριψης συγκεκριμένων ειδών απορριμμάτων, ο καθορισμός ειδικών χώρων προσωρινής τοποθέτησης και αποκομιδής σκυβάλων και η δημιουργία μόνιμων χώρων για την εναπόθεση, επεξεργασία και διαχείριση των σκυβάλων,
και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη μετακίνηση οποιωνδήποτε ακαθαρσιών, σκυβάλων ή απορριμμάτων από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή υποστατικό και ο περιορισμός ή η εξάλειψη οποιασδήποτε οχληρίας”, είναι μέσα στις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων στο τομέα της καθαριότητας.

Αναφορικά με την Διακίνηση – Εγκατάσταση – Διαβίωση, τα Επαρχιακά Συμβούλια επιβαρύνονται με “τo συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών και θεομηνιών εντός των ορίων της περιοχής του Επαρχιακού Συμβουλίου, την μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση των οδών, των γεφυριών και των δημόσιων χώρων πρασίνου καθώς και τον έλεγχο της κατασκευής, μετατροπής, αλλαγής κατεύθυνσης ή το κλείσιμο των οδών, των γεφυριών και των δημοσίων χώρων πρασίνου, η επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση και η απομάκρυνση οποιασδήποτε κατασκευής ή αντικειμένου που παρακωλύουν ή παρεμποδίζουν την ελεύθερη χρήση αυτών”.

Στον τομέα αυτό τα Επαρχιακά Συμβούλια επιφορτίζονται, επίσης με την φροντίδα παροχής κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς, την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της προμήθειας ή της χρήσης οποιουδήποτε ύδατος για οικιακούς σκοπούς, τον καθορισμό κριτηρίων για την ονομασία ή και μετονομασία οδών, τη ρύθμιση, περιορισμό ή απαγόρευση της διέλευσης οποιωνδήποτε ζώων από δρόμους στα όρια του Επαρχιακού Συμβουλίου, καθορισμό χώρων για τη στάθμευση των ζώων και του τιμήματος ενοικίασης των εν λόγω χώρων”.

Ο καθορισμός ειδικών χώρων για την πώληση ζώων, φθαρτών και άλλων ειδών, η ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα πωλούνται και ο καθορισμός των δικαιωμάτων και ενοικίων χρήσεων των ειδικών αυτών χώρων και η ρύθμιση, ο έλεγχος, περιορισμός ή απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος ή της εκτέλεσης εργασίας πάνω ή κοντά σε οποιοδήποτε δρόμο με τρόπο που δυνατόν να επηρεάσει τις ανέσεις της περιοχής ή να προκαλέσει ενόχληση ή δυσχέρεια στους κατοίκους της περιοχής ή σε όσους διακινούνται στο δρόμο αυτό, είναι επίσης στις αρμοδιότητες του Επαρχιακού Συμβουλίου.

Το κάθε Επαρχιακό Συμβούλιο αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούνταν από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Αποχετεύσεων, Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Αποβλήτων που υφίστανται στην οικεία περιοχή, με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τον περί Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμο, αντίστοιχα όπως ήθελε καθορισθεί με ανάλογη τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας.

Επίσης, “δύναται να αποκτά ύδωρ ή δικαιώματα ύδατος με συμφωνία με τον κύριο αυτών, εκτός των ορίων της περιοχής του είτε συνδεδεμένα με το έδαφος είτε ανεξάρτητα από το έδαφος, δύναται να πωλεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει είτε για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από οικιακή χρήση μέσα στα όρια Επαρχιακού Συμβουλίου είτε για οικιακή χρήση μέσα στα όρια άλλου Επαρχιακού Συμβουλίου οποιοδήποτε πλεόνασμα ύδατος που δεν απαιτείται για οικιακή χρήση μέσα στα όρια αυτού|.

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου ενεργεί ως ενιαία Πολεοδομική Αρχή στην περιοχή του και αναλαμβάνει όσες από τις αρμοδιότητες, εκχωρεί σε αυτό ο Υπουργός τις οποίες αυτός έχει δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Επίσης, “ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου ενεργεί ως ενιαία Οικοδομική Αρχή στην περιοχή του και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες, δυνάμει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, έχει ο οικείος Έπαρχος ή και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής του.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο αναλαμβάνει αρμοδιότητες που έχουν άλλοι Υπουργοί, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου και τις οποίες αυτοί μεταβιβάζουν στο Επαρχιακό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνουν αρχικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, υγειονομικούς ελέγχους, προγραμματισμό και σχεδιασμό των αγροτικών και των αστικών οδών και των δευτερευόντων και τοπικών οδικών δικτύων καθώς και βελτίωση, καθαρισμό και συντήρηση οδικών δικτύων οικείας περιοχής, εξώδικο χειρισμό τροχαίων παραβάσεων και αδικημάτων οχληρίας και δημόσιας υγείας και ενοποίηση των Σχολικών Εφορειών και προσαρμογή τους στη νέα δομή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που έχει ο Έπαρχος ή οποιοσδήποτε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου, του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και περί Δημοσίων Δεξαμενών Νόμου.

Αναλαμβάνει επίσης, τις αρμοδιότητες που έχει κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ή και δήμος ή και δημοτική αρχή ή και Κοινοτικό Συμβούλιο ή και κοινότητα ή και κοινοτική αρχή, δυνάμει οποιωνδήποτε νόμων ή και κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς αλλά δεν αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που έχουν τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δυνάμει του παρόντος Νόμου”.

Αναφορικά με τα περιουσιακά και άλλα συναφή θέματα “με την εγκαθίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, όλη η κινητή περιουσία και ακίνητη ιδιοκτησία των δήμων και των κοινοτήτων καθώς και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων και του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Αποβλήτων της οικείας περιοχής, περιέρχονται στο Επαρχιακό Συμβούλιο.

Επίσης, το Επαρχιακό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί σε Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας, κινητής περιουσίας καθώς και τυχόν μηχανοκίνητα οχήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την άσκηση αρμοδιοτήτων των εν λόγω Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Αναφορικά με τους φόρους ακίνητης ιδιοκτησίας και τα τέλη θεαμάτων το Επαρχιακό Συμβούλιο επιβάλλει σε σχέση με όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στα όρια της περιοχής που ασκεί τις αρμοδιότητες του, ετήσιο δημοτικό και κοινοτικό φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο ετήσιος δημοτικός και κοινοτικός φόρος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) οφείλεται και καταβάλλεται στο Επαρχιακό Συμβούλιο από τους ιδιοκτήτες ή τα πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι εισπράξεις του δημοτικού και κοινοτικού φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελούν μέρος των εσόδων του Επαρχιακού Συμβουλίου.

Ο δημοτικός και κοινοτικός φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο είναι ποσοστό μέχρι δυο δεκακισχιλιοστά τις χιλίοις (0,0002‰0), στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από την τελευταία γενική εκτίμηση που έγινε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, αναφέρει το Προσχέδιο για την Μεταρρύθμιση της ΤΑ.

Check Also

Η Κύπρος δεν διαιρείται επ΄ουδενί, απαντά σε τουρκική επιστολή στα ΗΕ ο Χατζηχρυσάνθου

Η Κύπρος δεν διαιρείται για κανένα λόγο και είναι καιρός η Τουρκία να παραμερίσει και …

θερμοκρασία, καιρός, κύπρος,κυρίως αίθριος,στα,καιρός θα είναι,είναι λίγο ταραγμένη,και,γύρω,λίγο ταραγμένη,ασθενής χαμηλή πίεση,παράλια,και γύρω στους,επηρεάζει την περιοχή,αίθριος,χαμηλή πίεση επηρεάζει,μέχρι,στα νοτιοδυτικά,πίεση επηρεάζει,καιρός,τοπικά στα νοτιοδυτικά,στα νοτιοδυτικά παράλια,είναι λίγο,κυρίως στα,είναι ήρεμη μέχρι,ταραγμένη,μέχρι λίγο ταραγμένη,βαθμούς,λίγο,μποφόρ,θάλασσα θα είναι,είναι ήρεμη,βαθμούς στα,παράλια και γύρω,στα ψηλότερα ορεινά,βαθμούς στα ψηλότερα,κυρίως στα ορεινά,τοπικά στα,νοτιοδυτικά,ορεινά,νοτιοδυτικά παράλια,αρχικά,και γύρω,τοπικά,μέχρι λίγο,ασθενείς,ήρεμη μέχρι λίγο,

Αίθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά …