Το Υπουργικό συμβούλιο έλαβε αποφάσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στη θερινή προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, έλαβε σήμερα αποφάσεις με στόχο την προστασία των δανειοληπτών με ενυπόθηκη την πρώτη κατοικία, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων.

Όπως  ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, οι αποφάσεις έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με την κατάργηση των προνομιών των τραπεζών περί καταχρηστικών ρητρών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την τροποποίηση του περί φιλελευθεροποίησης επιτοκίου νόμου έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις εν ισχύ συμβάσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις, την κατάργηση του δικαιώματος των τραπεζών για μονομερή αύξηση του περιθωρίου επιτοκίων εις βάρος των δανειοληπτών, και την ενημέρωση των οφειλετών και εγγυητών για αλλαγές στο βασικό επιτόκιο και το χρόνο καταβολής του τόκου.

Επίσης αφορούν την ανάρτηση στις ιστοσελίδες των τραπεζών της μεθόδου υπολογισμού του βασικού επιτοκίου και τη δυνατότητα εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή διοικητικού προστίμου σε τράπεζες που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί εργασιών τραπεζικών ιδρυμάτων νόμου και ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει σχετικά τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επιστολή που θα τους αποστείλει αύριο και στη συνέχεια την Παρασκευή στο πλαίσιο σύσκεψης των Αρχηγών στο Προεδρικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση των προνομίων των τραπεζών, που τους παρέχει ο Νόμος περί καταχρηστικών ρητρών, δηλαδή, τροποποίηση του βασικού Νόμου με την οποία θα περιλαμβάνονται πλέον στις ρήτρες που μπορεί να θεωρηθούν ως καταχρηστικές και δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επίσης, είπε πως αποφάσισε την τροποποίηση του περί φιλελευθεροποίησης του επιτοκίου και συναφών θεμάτων Νόμου του 1999 και πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θα εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις εν ισχύ συμβάσεις πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και σε όλες τις νέες συμβάσεις πιστωτικών διευκολύνσεων που συνάπτονται εφεξής.

“Καταργείται δηλαδή”, πρόσθεσε, “το δικαίωμα μονομερούς αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου σε βάρος των δανειοληπτών. Επιπλέον, απαγορεύεται σε τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα να περιλάβουν σε νέα σύμβαση πιστωτική ρήτρα διευκόλυνσης που να τους παρέχει το μονομερές δικαίωμα αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης”.

Επιπλέον, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως “καθιερώνεται η διαφάνεια κατά τρόπο, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να υποχρεώνονται να ενημερώνουν τους οφειλέτες και τους εγγυητές για τυχόν αλλαγή στο βασικό επιτόκιο, στον χρόνο καταβολής του τόκου και γενικά για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή αφορά το βασικό επιτόκιο και για τις δόσεις του δανείου όταν αυτό μεταβάλλεται”, για να προσθέσει ότι πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να παρουσιάζουν με διαφάνεια στην ιστοσελίδα τους τη μέθοδο υπολογισμού του βασικού επιτοκίου και της κάθε κατηγορίας βασικού επιτοκίου, καθώς και τις συνθήκες και παραμέτρους που συμβάλλουν στη μεταβολή των βασικών επιτοκίων.

“Να δηλώνουν σαφώς στη δανειοληπτική σύμβαση και να ενημερώνουν κάθε οφειλέτη και εγγυητή κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης για το επιτόκιο υπερημερίας που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 2%, τον τρόπο υπολογισμού του και τις συνθήκες παύσης χρέωσης του. Πρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια εποπτική Αρχή θα μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα παρεμβαίνει ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου. Την τροποποίηση του άρθρου 43.1 του Νόμου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τη συμπερίληψη στο άρθρο αυτό πρόνοιας για την ποινικοποίηση της παράλειψης συμμόρφωσης με τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 41”, πρόσθεσε.

Επιπροσθέτως, είπε πως αποφασίστηκε η συμπερίληψη στον Νόμο, δικαιώματος των δανειοληπτών επιπλέον των υφιστάμενων δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Νόμο να καταγγέλλουν είτε στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας είτε στον Γενικό Εισαγγελέα, την παραβίαση των προνοιών του Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στον Νόμο περί τραπεζικών εργασιών ή οποιαδήποτε από τις οδηγίες του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με την αναδιάρθρωση δανείων.

“Εάν και εφόσον”, είπε, “διαπιστωθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα η ύπαρξη παραβίασης ή ότι δεν εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας τότε η διαδικασία εκποίησης αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας στο Δικαστήριο. Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω αποφάσεις δεν παραβλάπτουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των δανειοληπτών να προσφύγουν στο δικαστήριο. Οι πρόνοιες των πιο πάνω θα ισχύουν από την ημερομηνία ισχύος του Κώδικα Δεοντολογίας”.

Ανέφερε ακόμα πως τόσο το πλαίσιο αφερεγγυότητας, όσο και τα δύο σχέδια συμπληρωματικής προστασίας της πρώτης κατοικίας για τις ευάλωτες ομάδες παραπέμπονται στη Βουλή με την εισήγηση να υιοθετηθούν ως αποφάσεις του Σώματος, οι οποίες αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Οπως είπε, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα αποστείλει αύριο σχετική επιστολή για τα πιο πάνω στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και θα συγκαλέσει ειδική σύσκεψη μαζί τους την προσεχή Παρασκευή το πρωί.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι μετά τη σύσκεψη των αρχηγών θα ακολουθήσει συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα, εφόσον σήμερα η συνεδρία αφορούσε αποκλειστικά την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ερωτηθείς είπε ότι σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας «μιλάμε για τρία νομοσχέδια, το πλαίσιο πολιτικής αφερεγγυότητας και τα δύο σχέδια για περαιτέρω προστασία της πρώτης κατοικίας».

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι στόχος είναι να σταλούν τα νομοσχέδια το συντομότερο στη Βουλή και συγκεκριμένα την προσεχή Παρασκευή.

Κληθείς να αναφέρει αν η Τρόικα έχει συμφωνήσει, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «γίνεται συνεχής διαπραγμάτευση με την Τρόικα”, σημειώνοντας ότι “είναι γεγονός ότι δεν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας”.

“Γίνεται συνεχής διαβούλευση των αρμόδιων Υπουργών με την Τρόικα και ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία ενημερώθηκε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο Υπουργό. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της Τρόικας. Δεν είναι εύκολο, αλλά εργαζόμαστε και συζητούμε με την Τρόικα και θεωρούμε ότι μπορούμε να πείσουμε την Τρόικα», είπε.

Πρόσθεσε ότι «με επιχειρήματα, με μια κοινή στάση όλων – η προσπάθεια αυτή είναι της Κυβέρνησης, της Βουλής, του κυπριακού λαού, εμείς θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η συλλογικότητα – όλοι επιθυμούν ένα θετικό αποτέλεσμα και ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε αυτό».

Επισήμανε, τέλος, ότι «είναι σε προχωρημένο στάδιο η διαβούλευση με την Τρόικα, έχουν γίνει συζητήσεις».

Check Also

Δεσμοφύλακες: Ομόφωνη απόφαση για επ’ αόριστον απεργία

 Σύμφωνα με δελτίο τύπου της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της απεργίας των δεσμοφυλάκων. …

Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών

Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 25 ετών και γυναίκας 22 ετών, …