Σημαντικός ο ρόλος των επενδυτικών ταμείων,  για την οικονομία

Δημιουργούνται προοπτικές για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων

του Ανδρέα Δημητριάδη*

Στη σύγχρονη εποχή τα επενδυτικά ταμεία και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη μιας οικονομίας, αποτελώνταςσημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσειςτα ταμεία αυτάαντλούν κεφάλαια από επενδυτέςφυσικά ή νομικά πρόσωπα και στη συνέχεια τα διοχετεύουν προς τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούςμε σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με μια καθορισμένη πολιτική προς όφελος αυτών των επενδυτώνδιευκολύνοντας παράλληλατη ροή των κεφαλαίων εντός της οικονομίας

Στην Κύπρο, η πρόσφατη κρίση που πέρασε η οικονομία αποτέλεσε την αιτία για αρκετά μεγάλα επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού να στηρίξουν την κυπριακή αγοράαφού τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τράπεζες και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οδηγήσαν πολλές κυπριακές επιχειρήσεις να αναζητήσουν κεφάλαια από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα η Πολιτείααπό το 2014, θέσπισε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, ενώ το 2018εκσυγχρόνισε, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών της Πολιτείας, αλλά και της εξωστρέφειας και των πρωτοβουλιών του επιχειρηματικού κόσμου, τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να έρχονται στην Κύπρο διαχειριστές και σύμβουλοιμεγάλων επενδυτικών ταμείων του εξωτερικού, ενώ κάποια από αυτά τοποθέτησαν ήδη μέρος του χαρτοφυλακίου τους στην Κύπρο, επενδύοντας μεταξύ άλλων σε χρηματοοικονομικά μέσα, σε ακίνητα, στη ναυτιλία, σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.Πέραν όμως από αυτά, η ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων αυτών είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Κύπρο αφού πρόκειται για έργα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία του τόπου, με προοπτική δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και μετά την ολοκλήρωση τους, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που γίνεται, για ανάπτυξη και επάνοδο στην ανάπτυξη.

Αναμφίβολα, η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Ωστόσοχρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένουνα είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε άλλα προηγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα και η Κύπρος να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για την εγκαθίδρυση και διαχείριση των επενδυτικών ταμείωνΗ συχνότερη παρουσία των αρμόδιων φορέων της Κύπρου σε συνέδρια για τα επενδυτικά ταμεία στο εξωτερικό, με στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κύπρου, η περαιτέρωβελτίωση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου των επενδυτικών ταμείων και η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για τους «Fund Administrators» από τηνΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, είναι μερικές από τις ενέργειες που μπορούν  να γίνουν για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο. 

Η Κύπρος αποτελεί έναν υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό, που συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση, η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσηςτο επίπεδο και το εύρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει, το φορολογικό καθεστώς το οποίο αποτελεί ένα από τα ευνοϊκότερα στην ΕΕ, το εύρυθμο νομοθετικό πλαίσιο, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού της και η οικοδόμηση σύγχρονων υποδομών, αποτελούν μια σειρά από πλεονεκτήματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση και διαχείριση επενδυτικών ταμείων.

Ως εκ τούτου, είναι κομβικής σημασίας, να προχωρούμε αποφασιστικά σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση και αναβάθμιση του επιχειρηματικού πλαισίου στην Κύπρο και  θα οδηγήσουν στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Κύπρος να εδραιωθεί ως ένα ελκυστικό καιαξιόπιστο διεθνές κέντρο επενδυτικών ταμείων.

*Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

Check Also

Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών

Τελευταία και σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους (8 μήνες), έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών …

Η Moody’s θεωρεί ότι η Ρωσία κήρυξε στάση πληρωμών

Η Ρωσία μετά από σχεδόν έναν αιώνα δήλωσε αδυναμία πληρωμής σε ομόλογα ξένου νομίσματος και …