Στη δημοσιότητα η Έκθεση του Γ. Ελεγκτή για διαγραφές δανείων Π.Ε.Π.

Στη δημοσιότητα η Έκθεση του Γ. Ελεγκτή για διαγραφές δανείων Π.Ε.Π.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική Έκθεσή της με θέμα «Έλεγχος μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων από πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα» αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

Από τον έλεγχο όσων στοιχείων λήφθηκαν, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε περιπτώσεις όπου:

– ΠΕΠ τηρούν ΜΕΧ με την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, για τις οποίες δεν έχουν εξευρεθεί/συμφωνηθεί λύσεις αναδιάρθρωσης. Ορισμένα από τα ΠΕΠ αυτά χαρακτηρίστηκαν, από την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, ως μη συνεργάσιμα.

– ΠΕΠ που τηρούσαν ΜΕΧ με πρώην ΣΠΙ προέβησαν σε λύσεις αναδιάρθρωσης που, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλάμβαναν τη διαγραφή σημαντικών ποσών ή διαλαμβάνουν σημαντικά υπόλοιπα προς διαγραφή υπό προϋποθέσεις (ΥΔΥΠ), νοουμένου, δηλαδή, ότι ο οφειλέτης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του προς την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ.

– Σε ορισμένες περιπτώσεις προωθήθηκε η ανταλλαγή χρέους με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, με βάση τις προτεινόμενες τιμές πώλησης, όπως φαίνονται δημοσιευμένες από την Altamira, δεν ανταποκρίνονταν στο ύψος της υποχρέωσης που απαλείφθηκε κατά την απόκτησή τους από την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ.

– Σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εγκριθεί χορηγήσεις σε ΠΕΠ με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις ή παρά την εισήγηση για απόρριψη του αιτήματος από τους αρμόδιους λειτουργούς που εξέτασαν τις αιτήσεις ή σε περιπτώσεις που διαφαινόταν ότι δεν προέκυπταν ικανά εισοδήματα για εξυπηρέτηση των χορηγήσεων.

Η Ελεγκτική τονίζει ότι η αναφορά σε ΠΕΠ, και η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ΄ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ενός ΠΕΠ, θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά.

Η παρούσα Έκθεση υποβλήθηκε για σχόλια στην ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία με επιστολή της ημερ. 12.3.2021 επιβεβαίωσε την ορθότητα των ποσών και στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή και πληροφόρησε την Ελεγκτική ότι:

• Δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ρυθμίσεων που να συνιστούν προνομιακή/ευνοϊκή μεταχείριση. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην Έκθεση έγιναν με βάση τις πρόνοιες των Πολιτικών που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο της ΚΤΚ και έτυχαν έγκρισης από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, εγκριτικά κλιμάκια, που ήταν εξουσιοδοτημένα να εξετάζουν και παρεκκλίσεις από την Πολιτική, εντός των εγκριτικών τους ορίων.

• Το εύρος των επιλογών, σε ότι αφορά στις ρυθμίσεις χρεών επηρεάζεται/περιορίζεται από τα δεδομένα που διαμορφώνουν οι συνθήκες του αρχικού δανεισμού, ιδίως στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται κακός αρχικός δανεισμός. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, στο πλαίσιο εξεύρεσης συναινετικής λύσης, διαφάνηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώθηκε η θέση του Οργανισμού, με τη λήψη πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων, μετρητών από αξιοποίηση μη επιβαρυμένης ακίνητης ιδιοκτησίας, προσθήκη νέων συνοφειλετών και άλλων εξασφαλίσεων.

 

Check Also

Το Ευρωκοινοβούλιο μίλησε… στην Κύπρο δεν άκουσαν

Το Ευρωκοινοβούλιο μίλησε… στην Κύπρο δεν άκουσαν Στην ελληνική μυθολογία,επειδή ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά …

15 καταγγελίες πολιτών και 3 υποστατικών για παραβίαση των μέτρων covid

Σε 15 καταγγελίες πολιτών και τρεις υποστατικών, προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο, μετά από …