Οδηγίες Κεντρικής τράπεζας για την αναδιάρθρωση των δανείων

Η Κεντρική τράπεζα τονίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν και να εξηγούν επαρκώς στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία διαχείρισης των καθυστερήσεων και αναδιάρθρωσης των δανείων τους,  στο πλαίσιο της έκδοσης του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες, ο οποίος αποτελεί μέρος της Οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων του 2013 και που έχει τη διευκόλυνση των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δανειοληπτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ταυτόχρονα, η ΚΤ αναμένει και απαιτεί όπως όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα των πελατών τους, αναγνωρίζοντας ότι οι πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και ότι βασίζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για να τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως σημειώνει η ΚΤ, ο δανειολήπτης, από τη στιγμή που προσεγγίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που του ζητούνται.

Επίσης, τονίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να επικοινωνούν έγκαιρα με τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να διαβουλεύονται σε θετικό πνεύμα και με εποικοδομητικό τρόπο και να προβαίνουν σε διαρκή διάλογο με τους δανειολήπτες, προκειμένου να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, η ΚΤ αναφέρει ορισμένα παραδείγματα λύσεων αναδιάρθρωσης δανείων, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να προσφέρει στον δανειολήπτη, όπως είναι μείωση της δόσης και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, παροχή περιόδου χάριτος αποπληρωμής κεφαλαίου βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με καταβολή μόνο των τόκων του δανείου, ενοποίηση αριθμού δανείων σε ένα νέο δάνειο, κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων, συνδυασμό δύο ή περισσότερων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με την ΚΤ, ο κώδικας έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου αριθμού των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ως εκ τούτου των δανείων σε καθυστέρηση και για την αντιμετώπιση δύο ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων: την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους συνεργάσιμους και βιώσιμους δανειολήπτες μακροπρόθεσμες και κατάλληλες λύσεις αναδιάρθρωσης των δανείων τους και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λαμβάνουν έγκαιρα και με σαφήνεια τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

Σε σχέση με τον δανειολήπτη, η ΚΤ αναφέρει ότι “είναι χρήσιμο να γνωρίζει ότι η συνεργασία με το πιστωτικό του ίδρυμα είναι προς όφελος του ιδίου διότι θα έχει έτσι τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανείου του”, προσθέτοντας ότι “οι δανειολήπτες που συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξευρεθεί μια κατάλληλη και βιώσιμη λύση, προστατεύοντας έτσι την ενυπόθηκη περιουσία τους”.

Αναφέρει επίσης ότι “για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη νέα οικονομική τους κατάσταση και να προτείνουν, όπου είναι εφικτό, την καταλληλότερη δυνατή λύση αναδιάρθρωσης”.

“Ένας δανειολήπτης δύναται να χαρακτηριστεί ως `μη συνεργάσιμος` εάν δεν αποκαλύπτει ή δεν παρέχει πλήρως και με ειλικρίνεια σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς το πιστωτικό ίδρυμα, ή έχουν επέλθει 90 μέρες, δεν έχει αποπληρώσει τις δόσεις των δανείων του και δεν επικοινωνεί ή δεν ανταποκρίνεται στις ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος, ή δεν συνεργάζεται με το πιστωτικό ίδρυμα για να ετοιμαστεί σχέδιο αναδιάρθρωσης”, προσθέτει.

Σύμφωνα με την ΚΤ, οι συνέπειες από τη μη συνεργασία με το πιστωτικό ίδρυμα είναι ότι ο δανειολήπτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ενδεχομένως να του επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις και στη συνέχεια να αρχίσουν νομικές διαδικασίες με κίνδυνο εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων του.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΤ προτρέπει όλους τους δανειολήπτες να είναι συνεργάσιμοι, να προσεγγίζουν έγκαιρα τα πιστωτικά τους ιδρύματα και να μην αγνοούν τις γραπτές και προφορικές ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, με σκοπό την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού για το θέμα αυτό, η Κεντρική Τράπεζα παρέχει, σε συνοπτική μορφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) βασικές διατάξεις του Κώδικα που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες και (β) σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθεί ένας δανειολήπτης, ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με την ΚΤ, στοχεύουν στην παροχή βασικών πληροφοριών και επεξηγήσεων προς τους δανειολήπτες. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να επικοινωνούν και να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από το πιστωτικό ίδρυμα που τους έχει χορηγήσει δάνεια, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόταση αναδιάρθρωσης.

Βασικές διατάξεις του Κώδικα που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και που επιδιώκουν την αναδιάρθρωση των δανείων τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται όπως:

1.Έχουν επικοινωνία με τον Δανειολήπτη:

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στους δανειολήπτες όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις διαδικασίες που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα όταν παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δανείων, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου το πιστωτικό ίδρυμα ενεργεί προληπτικά πριν την παρουσία καθυστερήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν την πιο πάνω πληροφόρηση τόσο σε έντυπο ενημερωτικό υλικό όσο και στην ιστοσελίδα τους. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επικοινωνεί με τον δανειολήπτη όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

Τα στάδια επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος με τους δανειολήπτες είναι τα ακόλουθα: (α) Επικοινωνία πριν την παρουσία καθυστερήσεων (προ-καθυστερήσεις):

Προ-καθυστέρηση ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ο δανειολήπτης να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε αυτό το στάδιο, αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον δανειολήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης είναι δεκτικός σε εισηγήσεις και να του προσφέρουν τη βοήθεια, η οποία πρέπει να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η επικοινωνία δύναται να είναι τηλεφωνική ή με κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπως κρίνεται κατάλληλο.

(β) Επικοινωνία λόγω παρουσίας των πρώτων καθυστερήσεων:
Εάν έχουν παρέλθει 31 μέρες από την ημερομηνία αποπληρωμής της δόσης και ο δανειολήπτης δεν έχει προβεί σε πλήρη ή σε μερική αποπληρωμή της δόσης του δανείου, τότε το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση τόσο στον δανειολήπτη όσο και σε τυχόν εγγυητές και η οποία πρέπει να συνοδεύεται με τηλεφώνημα για επιβεβαίωση λήψης της ειδοποίησης και για υπενθύμιση του δανειολήπτη για τις υποχρεώσεις του.

Το περιεχόμενο της ειδοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον, τα ακόλουθα: πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης των καθυστερήσεων, τον αριθμό των δόσεων σε καθυστέρηση και το έλλειμμα πληρωμών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, τα στοιχεία των πιθανών επιβαρύνσεων ή/και τόκων ή/και άλλων χρεώσεων αναφορικά με τις καθυστερήσεις, τις υποχρεώσεις και οφειλές του δανειολήπτη, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις όπως για παράδειγμα η πιθανότητα απώλειας των εξασφαλίσεων, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτικού ιδρύματος και πρόσκληση για διευθέτηση συνάντησης για επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη και της πιθανής αναδιάρθρωσης των δανείων του και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου υπαλλήλου με τον οποίο ο δανειολήπτης δύναται να επικοινωνήσει.

(γ) Επικοινωνία λόγω παρουσίας καθυστερήσεων μέσου βαθμού:

Όταν οι καθυστερήσεις φθάσουν τις 60 μέρες και δεν έχει ανταποκριθεί ο δανειολήπτης, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αποστείλει νέα γραπτή ειδοποίηση προς τον δανειολήπτη και τυχόν εγγυητές, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις καθυστερήσεις και τα τέλη/χρεώσεις/τόκους.

Στην εν λόγω ειδοποίηση, ο δανειολήπτης θα καλείται να επικοινωνήσει με το πιστωτικό ίδρυμα εντός 7 ημερών όπου και θα του εξηγηθεί ότι θα πρέπει να υποβάλει οικονομικές πληροφορίες (κατάσταση προσωπικών οικονομικών στοιχείων για νοικοκυριά ή ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή/και διευθυντικούς λογαριασμούς για εταιρείες) εντός περαιτέρω προθεσμίας ενός μηνός.

(δ) Επικοινωνία λόγω σοβαρών καθυστερήσεων:

Όταν οι καθυστερήσεις φθάσουν τις 90 μέρες και ο δανειολήπτης δεν έχει ανταποκριθεί, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στον δανειολήπτη και αντίγραφο της επιστολής προς όλους τους εγγυητές. Σε αυτό το στάδιο, ο δανειολήπτης θα πρέπει να ενημερωθεί για την πιθανή ταξινόμηση του ως «μη-συνεργάσιμος» κάτι που συνεπάγεται την πιθανότητα έναρξης από το πιστωτικό ίδρυμα νομικών διαδικασιών εναντίον του δανειολήπτη.

Ζητούν οικονομικά στοιχεία:

Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητούν από όλους τους δανειολήπτες και από τους εγγυητές τους, επαρκείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τα οικονομικά τους δεδομένα, οι οποίες είναι απαραίτητες για αξιολόγηση από το πιστωτικό ίδρυμα της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

Ως εκ τούτου, όλα τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να συμπληρώνουν και να υπογράφουν την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων, η οποία θα τους παρέχεται από το πιστωτικό ίδρυμα. Όλες δε οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν προς το πιστωτικό ίδρυμα πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή διευθυντικούς λογαριασμούς, στις περιπτώσεις όπου οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες.

Αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία: Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα, να αξιολογούν τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές σε εύθετο χρόνο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεργαστούν με τον δανειολήπτη καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και, ως εκ τούτου, να καταλήξουν σε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση η οποία να είναι αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τεκμηριώνουν ενδελεχώς την αξιολόγηση τους με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή όλων των απαραίτητων επεξηγήσεων στον δανειολήπτη κατά την παρουσίαση της λύσης ή των λύσεων αναδιάρθρωσης.

Προτείνουν λύσεις αναδιάρθρωσης: Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προτείνουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και, εάν είναι εφικτό, να παρέχουν στον δανειολήπτη μια σειρά από διαθέσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, καθώς και τεκμηριωμένη επεξήγηση για τις επιπτώσεις της κάθε λύσης.

Σε αυτό το στάδιο τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εμπλέκουν, στο μέγιστο βαθμό, τον δανειολήπτη, με τον οποίο θα πρέπει να έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση και να τον ενημερώνουν για την προτεινόμενη λύση ή προτεινόμενες λύσεις.

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνουν λύσεις βασισμένες στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες του κάθε δανειολήπτη.

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν παρέχει μια λύση αναδιάρθρωσης, τότε θα πρέπει να εξηγήσει γραπτώς στον δανειολήπτη το λόγο για την απόφασή του.

Γνωστοποιούν την πρόταση: Μετά από προφορική επικοινωνία με τον δανειολήπτη, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν, εντός 10 εργάσιμων ημερών, να παραδώσουν στον δανειολήπτη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την «επιστολή προσφοράς» για το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν αποδεχθεί την προσφορά, τότε οφείλει να ενημερώσει, γραπτώς, το πιστωτικό ίδρυμα, εντός 20 εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επικοινωνήσει, γραπτώς, με τον δανειολήπτη, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αρνητικής απάντησης του εκφράζοντας την προθυμία του να έχει εκ νέου συνάντηση μαζί του, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν άλλες επιλογές αναδιάρθρωσης.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επεξηγεί τις συνέπειες που προκύπτουν από την απόρριψη της προσφοράς από τον δανειολήπτη όπως π.χ. τις πιθανές νομικές επιπτώσεις, καθώς και το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του πιστωτικού ιδρύματος.

Ενημερώνουν τον δανειολήπτη για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του πιστωτικού ιδρύματος: Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη αναφορικά με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών, διευκρινίζοντας ότι γίνονται δεκτές μόνο γραπτές ενστάσεις.

Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει τον δανειολήπτη για το σημείο επικοινωνίας στο πιστωτικό ίδρυμα που χειρίζεται τέτοιου είδους ενστάσεις, καθώς και τα ονόματα των ατόμων στο πιστωτικό ίδρυμα με τα οποία ο δανειολήπτης δύναται να επικοινωνεί έως ότου η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφασίσει επί της ένστασης. Η επίσημη απόφαση αναφορικά με την ένσταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της.

Σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθεί ένας δανειολήπτης, ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες

Εάν είστε δανειολήπτης που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες σχετικά με την καταβολή των δόσεων του δανείου σας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι σημαντικό όπως:

Συνεργαστείτε με το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο σας έχει χορηγήσει οποιοδήποτε δάνειο.

Είναι προς το συμφέρον σας να συνεργαστείτε προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον σας. Μη συνεργασία σας με το πιστωτικό ίδρυμα, δύναται να οδηγήσει στην ταξινόμησή σας σε «μη συνεργάσιμο δανειολήπτη» και στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον σας, με κίνδυνο κατάσχεσης ή/και εκποίησης της δεσμευμένης, εις όφελος του πιστωτικού ιδρύματος, περιουσίας σας. Επίσης, μην αγνοείτε οποιανδήποτε επικοινωνία από το πιστωτικό ίδρυμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να σας βοηθήσει στην προσπάθεια επίλυσης των δυσκολιών σας για την καταβολή των δόσεων του δανείου σας και είναι σημαντικό να παρέχετε στο πιστωτικό σας ίδρυμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσει την περίπτωσή σας. Επικοινωνήστε έγκαιρα με το πιστωτικό ίδρυμα που σας έχει χορηγήσει δάνεια.

Μην αγνοήσετε το πρόβλημα εάν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες λόγω π.χ. αλλαγής στις συνθήκες απασχόλησης σας, μείωσης του μισθού σας σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή μείωσης του κύκλου εργασιών και εσόδων σε περίπτωση εταιρειών και επικοινωνήστε άμεσα με το πιστωτικό σας ίδρυμα. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να προσπαθήσει να σας βοηθήσει ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των οικονομικών σας υποχρεώσεων προς το ίδιο.

Ως εκ τούτου, η έγκαιρη επικοινωνία με το πιστωτικό σας ίδρυμα είναι σημαντική, καθώς και η παροχή από εσάς όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για σκοπούς εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης. Αυτό θα βοηθήσει τις προσπάθειες του πιστωτικού ιδρύματος να προτείνει μια βιώσιμη λύση σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Μελετήστε όλες τις πληροφορίες που σας δόθηκαν από το πιστωτικό ίδρυμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να σας δώσει έντυπο ενημερωτικό υλικό και να σας ενημερώσει για τον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις/καθυστερήσεις. Προτρέπεστε να προβείτε σε ερωτήσεις για οτιδήποτε δεν κατανοείτε ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες. Αυτό θα σας επιτρέψει να λάβετε την καλύτερη απόφαση σύμφωνα με την οικονομική σας κατάσταση.

Παρέχετε στο πιστωτικό ίδρυμα οικονομικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες, τα οποία να είναι πλήρη, επικαιροποιημένα, ορθά και τεκμηριωμένα. Φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να συμπληρώσουν, με τη βοήθεια του πιστωτικού ιδρύματος εάν χρειάζεται, την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων. Όταν το πιστωτικό ίδρυμα σάς ζητήσει οικονομικά στοιχεία και άλλες σχετικές πληροφορίες, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τι ακριβώς ζητείται από εσάς και συμφωνείστε τη χρονική προθεσμία για την παροχή τους.

Εάν θα χρειαστεί να καθυστερήσετε, τότε ειδοποιείστε σχετικά το πιστωτικό ίδρυμα εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης και συμφωνείστε την εκ νέου προθεσμία την οποία, όμως, θα πρέπει να τηρήσετε. Με την παροχή των πληροφοριών αυτών, το πιστωτικό ίδρυμα θα είναι σε θέση να εκτιμήσει την οικονομική σας κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να σας προτείνει ένα βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Όταν το πιστωτικό ίδρυμα προτείνει πιθανή επιλογή ή πιθανές επιλογές αναδιάρθρωσης των δανείων σας, προβείτε σε μελέτη τους και ζητήστε επεξηγήσεις από το πιστωτικό ίδρυμα εάν χρειαστεί, καθώς και εύλογη χρονική προθεσμία για να επανέλθετε με την απόφαση σας.

Όταν το πιστωτικό ίδρυμα σάς προτείνει τελική λύση αναδιάρθρωσης των δανείων σας, να προβείτε σε ενδελεχή αξιολόγηση και να ζητήσετε, εάν χρειάζεστε, επεξηγήσεις από το πιστωτικό ίδρυμα επί τούτου. Σε αυτό το στάδιο το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να σας κοινοποιήσει τους νέους όρους και προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση δανείων, καθώς και ανάλυση όλων των επιπλέον εξόδων, εάν υπάρχουν, που πρέπει να καταβάλετε.

Στην περίπτωση που η τελική σας απόφαση επί της πρότασης αναδιάρθρωσης από το πιστωτικό ίδρυμα είναι αρνητική, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε την απόφαση σας στο πιστωτικό ίδρυμα εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που λάβατε τη γραπτή γνωστοποίηση της τελικής πρότασης από το πιστωτικό ίδρυμα και θα πρέπει να προτείνετε εσείς, εάν είναι εφικτό, μια εναλλακτική πρόταση στο πιστωτικό ίδρυμα.

Σε αυτό το στάδιο, το πιστωτικό ίδρυμα θα επικοινωνήσει για τελευταία φορά μαζί σας για να σας καλέσει σε επαναδιαπραγμάτευση αν είναι εφικτή ή για να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης προς την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και για την ενδεχόμενη έναρξη νομικής διαδικασίας εναντίον σας μετά το πέρας της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Γνωρίζετε για το δικαίωμα σας υποβολής ένστασης στην ανεξάρτητη Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του πιστωτικού σας ιδρύματος σε περίπτωση διαφοράς σας με το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Ζητήστε από το πιστωτικό ίδρυμα να σας παρέχει πληροφορίες σε έντυπη μορφή σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και του συνδέσμου στην ιστοσελίδα του σε περίπτωση που προτιμάτε να υποβάλετε την ένστασή σας μέσω διαδικτύου. Υπενθυμίζεστε ότι η γνωστοποίηση της απόφασης όσον αφορά την ένσταση σας, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρεις μήνες.

Check Also

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέφερε στον Γκουτέρες ιδέες και θέσεις για το Κυπριακό

Σε δημιουργικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα – ώρα Κύπρου, η συνάντηση του …

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η σημερινή συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. …