Επίκειται Ευρωπαϊκή έκδοση CWA για τον καθορισμό Επαγγελματικών Απαιτήσεων που αφορά τους Διευθυντές Ξενοδοχείων

*της Μαριλένας Νικολάου

Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μιας χώρας. Για το σκοπό αυτό, οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία, οφείλουν να είναι πλήρως εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι που να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους τουρίστες και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν το τουριστικό τους προϊόν.

Το CEN Workshop Agreement (CWA) αποτελεί μια εναλλακτική έκδοση Ευρωπαϊκού προτύπου, η οποία εκπονείται σε επίπεδο συναντήσεων Εργαστηρίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN). Η εισήγηση για την ετοιμασία ενός τέτοιου εγγράφου προήρθε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων (EHMA), λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκών εγγράφων αναφοράς, όπως τα πρότυπα ή κανονισμοί αναφορικά με την αναγνώριση και την πιστοποίηση των επαγγελματιών με σαφή και διάφανη τεχνική αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Ο καθορισμός των απαιτήσεων επάρκειας των Διευθυντών Ξενοδοχείων θα συμβάλει στη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση της ποιότητας των επαγγελματιών.

Το CWA, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί περί τα τέλη Ιουλίου 2018, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς πιστοποίησης.  Μέσω του CWA, θα καθορίζονται οι επαγγελματικές απαιτήσεις και ικανότητες τις οποίες καλείται να κατέχει ο Διευθυντής Ξενοδοχείου. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης στους τομείς της διαμονής και της φιλοξενίας – δηλαδή τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες επιβάλλεται να κατέχει το ανώτατο στέλεχος το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική διοίκηση του ξενοδοχείου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του και το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φύλακας» των ποιοτικών υπηρεσιών και της φήμης του ξενοδοχείου.

Ειδικότερα, η νέα αυτή Ευρωπαϊκή έκδοση, θα περιλαμβάνει απαιτήσεις για ικανότητες και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:

Όραμα, όπως: καθορισμός πολιτικών εσωτερικών λειτουργιών ξενοδοχείου, βλέψεις για τη θέση της επιχείρησης στην αγορά· προοπτικές διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  διαχείριση πιστώσεων, συμφωνίες και  σύστημα ελέγχου των προσφορών, δημόσιες σχέσεις με πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και κάθε ζήτημα στρατηγικής σημασίας για το ξενοδοχείο κ.α.

Προγραμματισμός και Καθορισμός Στόχων, όπως: καθορισμός βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, ετοιμασία προϋπολογισμού προς υποβολή στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθορισμός επιχειρηματικού πλάνου κ.α.

Οργάνωση, όπως: διαμόρφωση εσωτερικού κώδικα δεοντολογίας και κανονισμών, καθορισμός οργανωτικής δομής, ετοιμασία διαδικασιών πρόσληψης κ.α.

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση όπως: επικεφαλής της ομάδας για την επίτευξη των στόχων μέσω του καθορισμού δεικτών απόδοσης, προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού μέσω του ορισμού των βασικών δεικτών επιδόσεων, εφαρμογή συστήματος ελέγχου επιδόσεων, παρακολούθηση της ικανοποίησης του προσωπικού κ.α.

Συστήματα Διαχείρισης Εσωτερικών Διαδικασιών και Ελέγχου, όπως: κρατήσεις, υποδοχή ξενοδοχείου, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση των εσόδων, πωλήσεις και μάρκετινγκ, ψηφιακή τεχνολογία και τεχνολογία των πληροφοριών, δημοσιονομική διαχείριση, συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια κ.α.

Έλεγχος, όπως: συμμόρφωση με τους φορολογικούς και λογιστικούς εν ισχύ κανονισμούς, συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμμόρφωση με τις πρόνοιες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τους υγειονομικούς κανονισμούς, συλλογή δεδομένων και έλεγχος των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ή να μελετήσουν το εν λόγω έγγραφο από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), αφού εκδοθεί όπως αναμένεται περί τα μέσα του καλοκαιριού 2018.

Σημειώνεται ότι , όπως όλα τα τυποποιητικά έγγραφα – εκδόσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης, η εφαρμογή τους είναι εθελοντική και δεν αποτελεί νομοθετική ή κανονιστική απαίτηση.

Πηγή: CEN

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

 

 

Check Also

Θερμό επεισόδιο

Άρθρο Γνώμης του Ευάγγελου Αθανασιάδη* Α. Πολύ συζήτηση γίνεται για το ενδεχόμενο η Τουρκία να …

Η Κύπρος χρειάζεται ξένες επενδύσεις, τώρα

Του Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου* Στον κλάδο των ακινήτων η περίοδος 2020-2021 ανέδειξε νέες τάσεις, επεσήμανε τις …