Το Τριμελές Συμβούλιο καλεί όλα τα ΔΕΠ να υποβάλουν δήλωση περιουσιακών

Το Τριμελές Συμβούλιο καλεί όλα τα ΔΕΠ να υποβάλουν δήλωση περιουσιακών

Το Τριμελές Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 29 Ιουλίου 2022, αποφάσισε όπως εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία καλεί τα Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση και δεν έχουν υποβάλει μέχρι τώρα τη Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων τους, να την υποβάλουν μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες του άρθρου 9 των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως 2017, το οποίο προβλέπει την επιβολή από το Τριμελές Συμβούλιο στον αξιωματούχο ή Δημόσια Εκτεθειμένο Πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει εντός της καθορισμένης προθεσμίας τη Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων χρηματικού προστίμου ύψους μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και μέχρι εκατόν ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης.

Check Also

Real Estate: Η νέα τάξη πραγμάτων λόγω ουκρανικού

Οι ψηλές τιμές, η βιωσιμότητα και η επόμενη ημέρα για τον τομέα των ακινήτων στην …

Eνα βήμα πριν την ύφεση η Ευρωζώνη… λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Υποφέροντας ήδη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τα νομίσματα των οικονομιών της ανατολικής Ευρώπης αναμένεται …