Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ανάπτυξη Τζιοβάνη στη Σωτήρα

Όσον αφορά τη μεικτή ανάπτυξη της εταιρείας Giovani Developers του τέως βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη , στην περιοχή της Αγίας Θέκλας του Δήμου Σωτήρας με την επωνυμία “Sun City» εντοπίστηκαν παρανομίες, παρατυπίες και παραβιάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου

Οι Ειδικές Εκθέσεις με θέμα «Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19» και «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας» που ετοιμάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχουν αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenFormo

Όσον αφορά την ειδική έκθεση για τη ξενοδοχειακή μονάδα στο Δήμο Σωτήρας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε τις πιο κάτω  παρανομίες και παρατυπίες:

Ο έλεγχος που έγινε αφορούσε έργο πολύ μεγάλου μεγέθους και συγκεκριμένα μεικτής τουριστικής ανάπτυξης, που αποτελείται από πενταόροφη ξενοδοχειακή μονάδα 5*, συνολικού εμβαδού 15.930 τ.μ., δυναμικότητας 203 δωματίων, συγκρότημα 39 τουριστικών διαμερισμάτων τεσσάρων ορόφων, συνολικού εμβαδού 2.070 τ.μ. και τουριστικό συγκρότημα με 11 πολυτελείς κατοικίες, συνολικού εμβαδού 1.440 τ.μ.

Με βάση την έκθεση στην ανάπτυξη έχουν συμφέρον και δύο στενά συνδεδεμένα πρόσωπα πρόσφατα παραιτηθέντος Βουλευτή, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Εργολήπτης του έργου είναι εταιρεία, η οποία, πριν μετατραπεί σε δημόσια, είχε διαχρονικά ως μέτοχο το εν λόγω ΠΕΠ. Επίσης, ο τελευταίος είναι και Διευθυντής των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Μητρώου Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τρία πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν ως Διευθυντές στην εταιρεία JCD υπήκοοι τρίτης χώρας, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες. Οι δύο εξ’ αυτών διετέλεσαν ως Διευθυντές από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στις 8.7.2016 και ο τρίτος στις 27.7.2018. Οι δύο Διευθυντές πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, στις 14.3.2018 και 9.1.2018, αντίστοιχα. Επιπλέον, τρία ανήλικα τέκνα του ενός Διευθυντή και ένα ανήλικο τέκνο άλλου, πολιτογραφήθηκαν επίσης ως Κύπριοι πολίτες, στις 20.6.2019 και 21.6.2019, αντίστοιχα. Ο τρίτος Διευθυντής πολιτογραφήθηκε στις 12.9.2019 και ένα μήνα μετά την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, παραιτήθηκε από Διευθυντής της εν λόγω εταιρείας, ενώ και οι άλλοι δύο Διευθυντές αποχώρησαν από τη θέση αυτή στις 3.7.2020 και 3.1.2020, αντίστοιχα, δηλαδή περίπου δύο χρόνια αργότερα. Ορισμένα από τα πιο πάνω πρόσωπα απασχόλησαν τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης. Σημειώνουμε ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε παρατήρηση για τα πιο πάνω σημεία, εφόσον η διαδικασία πολιτογράφησης δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, ωστόσο τα αναφέρουμε για σκοπούς διαφάνειας και ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, γ Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε, στις 20.3.2017, στον κύριο του έργου, την πολεοδομική άδεια με αρ. ΑΜΧ/315/2016, για τη μετατροπή τριών τεμαχίων στον Δήμο Σωτήρας σε ένα οικόπεδο, τρεις δημόσιους χώρους πρασίνου, δημόσιους χώρους στάθμευσης και χώρο κοινοτικού εξοπλισμού. Στις 4.4.2017, ενέκρινε την πολεοδομική άδεια με αρ. ΑΜΧ/314/2016 για ανέγερση ΜΤΑ, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχείο δυναμικότητας 203 δωματίων/406 κλινών, συγκρότημα 39 οικιστικών διαμερισμάτων (οικιστική πολυκατοικία) και 11 οικιστικές επαύλεις, στο υπό δημιουργία οικόπεδο που εγκρίθηκε με την πολεοδομική άδεια με αρ. ΑΜΧ/315/2016.

Ο Δήμος Σωτήρας, ως η αρμόδια Αρχή, από την πλευρά του εξέδωσε στις 24.11.2017 άδεια διαίρεσης γης/κατασκευή δρόμου και άδεια οικοδομής, σχετικά με τις πολεοδομικές άδειες με αρ. ΑΜΧ/315/2016 και ΑΜΧ/314/2016, αντίστοιχα.

Ο κύριος του έργου υπέβαλε, στις 25.7.2018, νέα πολεοδομική αίτηση με αρ. ΑΜΧ/351/2018 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, η οποία αφορούσε σε προσθηκομετατροπές, κυρίως σε σχέση με την προσθήκη δύο ορόφων στο εγκεκριμένο με την πολεοδομική άδεια αρ. ΑΜΧ/314/2016 επταώροφο ξενοδοχείο (υπόγειο, ισόγειο και πέντε όροφοι) και δύο ορόφων στην εγκεκριμένη με την ίδια άδεια εξαώροφη οικιστική πολυκατοικία. Επίσης, με την ίδια αίτηση, ζήτησε την εξαγορά ενός από τους απαιτούμενους δημόσιους χώρους πρασίνου, με σκοπό την ενσωμάτωσή του στο γήπεδο της ανάπτυξης. Με βάση τα υποβληθέντα, στο ΤΠΟ, σχέδια, έγινε ανασχεδιασμός της χωροθέτησης των οικιστικών επαύλεων, από 11 σε δέκα επαύλεις και τμήμα μίας έπαυλης προτάθηκε να εμπίπτει εντός καθορισμένου δημόσιου χώρου πρασίνου.

Η Πολεοδομική Αρχή, με επιστολή της, ημερ. 15.10.2018, ενημέρωσε τους αιτητές ότι δεν ενέκρινε την περαιτέρω υπέρβαση στον αριθμό ορόφων/ύψους, κρίνοντας ότι είχε ήδη ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια για υπέρβαση του αριθμού ορόφων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, για μία κοινότητα της κλίμακας ενός μικρού Δήμου της υπαίθρου, στο πλαίσιο της ήδη χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας αρ. ΑΜΧ/314/2016 και θεωρώντας πως δημιουργείται ανάπτυξη εκτός κλίμακας, η οποία επηρεάζει σοβαρά τη φυσιογνωμία και τις ανέσεις της περιοχής.

Επίσης, η Πολεοδομική Αρχή ανέφερε ότι δεν ενδείκνυται ούτε η εξαγορά μέρους του απαιτούμενου δημόσιου χώρου πρασίνου, δεδομένου ότι αυτό θα δημιουργούσε συνθήκες υπερανάπτυξης και σφράγισης ακόμα μεγαλύτερης έκτασης γης. Καταληκτικά, ανέφερε ότι, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη μελέτη της αίτησης, χρειαζόταν η υποβολή, εντός ενός μηνός, τροποποιημένων σχεδίων, χωρίς την προσθήκη των δύο ορόφων και χωρίς την ενσωμάτωση, στον σχεδιασμό της ανάπτυξης, του καθορισμένου δημόσιου χώρου πρασίνου, αφού δεν θα ήταν αποδεκτή η εξαγορά του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτητές δεν προέβηκαν σε ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω μελέτη της αίτησης, η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε, στις 11.1.2019, Γνωστοποίηση Αρνήσεως Χορηγήσεως Πολεοδομικής Άδειας, προς τους αιτητές, με κοινοποίηση στον Δήμο Σωτήρας, ως την αρμόδια Αρχή για έκδοση της άδειας οικοδομής.

Εναντίον της υπό αναφορά απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, οι αιτητές υπέβαλαν στις 21.2.2019 Ιεραρχική Προσφυγή, με βάση το άρθρο 31 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Πριν τη λήψη απόφασης από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, για εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών, με βάση τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων, με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, το ΤΠΟ, ως η Πολεοδομική Αρχή, σε επιτόπια επίσκεψή της στις 2.10.2020, διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη, όπως ανεγειρόταν, δεν ήταν σύμφωνη με τα εγκριθέντα σχέδια της πολεοδομικής άδειας αρ. ΑΜΧ/314/2016, αφού, πέραν της αύξησης του αριθμού ορόφων (ενός επιπρόσθετου ορόφου στο τουριστικό μέρος (ξενοδοχείο) και δύο επιπρόσθετων ορόφων στο οικιστικό μέρος (οικιστική πολυκατοικία)), αντί 11 επαύλεων ανεγέρθηκαν, με διαφορετική χωροδιάταξη, δέκα επαύλεις, η μία εκ των οποίων επενέβαινε μέσα στον καθορισμένο δημόσιο χώρο πρασίνου, που απαιτήθηκε στο πλαίσιο της πολεοδομικής άδειας αρ. ΑΜΧ/315/2016, ενώ είχαν υλοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό και οι λοιπές προσθηκομετατροπές, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω και που είχαν απορριφθεί.

Η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, με μεγάλη καθυστέρηση που ξεπερνούσε τους 18 μήνες, απέρριψε, στις 12.10.2020, την υπό αναφορά Ιεραρχική Προσφυγή, κρίνοντας ότι η απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής ήταν ορθή και σύμφωνη με τις πρόνοιες της πολεοδομικής νομοθεσίας και της Δήλωσης Πολιτικής. Επίσης, αποφάσισε όπως ζητήσει από την Πολεοδομική Αρχή να εκδώσει Ειδοποίηση Επιβολής δυνάμει του άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Ν.90/1972), σε σχέση με τη διαπιστωθείσα αυθαίρετη προσθήκη δύο ορόφων στην ανάπτυξη και για οποιανδήποτε άλλη, μη εξουσιοδοτημένη με άδεια, κατασκευή/χρήση.

Η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε, στις 21.10.2020, Ειδοποίηση Επιβολής προς τους αιτητές, καθώς και στον έχοντα συμφέρον, με την οποία τους κάλεσε όπως τερματίσουν αμέσως τις εργασίες και επαναφέρουν την ιδιοκτησία και την υπό ανέγερση ανάπτυξη ως τα σχέδια των πολεοδομικών αδειών. Εναντίον της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής για έκδοση Ειδοποίησης Επιβολής, ο κύριος του έργου και ο έχων συμφέρον υπέβαλαν, στις 9.11.2020, Ιεραρχική Προσφυγή, με βάση το άρθρο 47 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος την απέρριψε στις 18.1.2021.

Η μεγάλη καθυστέρηση της Υπουργικής Επιτροπής στην εξέταση της πρώτης ιεραρχικής προσφυγής, ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος, όσο και τη σημαντική περιβαλλοντική πτυχή του έργου, καθώς και την επίγνωση των αρμόδιων Αρχών, σε σχέση με την κατάφορη παραβίαση των όρων της πολεοδομικής άδειας από τον κύριο του έργου, δημιουργεί ερωτηματικά. Επισημαίνουμε ότι, η απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής λήφθηκε αμέσως μετά την προβολή του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, που είδε το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και που ενέπλεκε τον πιο πάνω Βουλευτή και Διευθυντή στην ιδιοκτήτρια και εργοληπτική εταιρεία.

Συναφώς αναφέρουμε ότι, ο κύριος του έργου υπέβαλε στην Πολεοδομική Αρχή, στις 3.2.2021, νέα πολεοδομική αίτηση (αρ. ΑΜΧ/42/2021), η οποία αφορούσε σε προσθήκες και μετατροπές στην εγκεκριμένη ανάπτυξη, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την προσθήκη του ήδη παράνομα ανεγειρόμενου επιπρόσθετου ορόφου και λοιπών προσθηκομετατροπών.

Η ελεγκτική υπηρεσία σε σύσταση της στην έκθεση της αναφέρει ότι τόσο η Πολεοδομική Αρχή, όσο και η αρμόδια οικοδομική Αρχή, θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαναφορά της εν λόγω ιδιοκτησίας και της υπό ανέγερση ανάπτυξης, ως τα σχέδια των πολεοδομικών αδειών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Πολεοδομική Αρχή να παραπέμψει αμέσως το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να ληφθούν δικαστικά μέτρα το συντομότερο δυνατό. Επίσης, η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, για εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών με βάση τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, να εξεύρει τρόπους λήψης αποφάσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας πληροφόρησε πάντως την ελεγκτική υπηρεσία ότι προτίθεται, κατ’ αρχάς, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και ακολούθως να παραπέμψει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη λήψη δικαστικών μέτρων. Τους πληροφόρησε επίσης ότι η Υπουργική Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της στις 16.9.2020, αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης και κάλεσε την Πολεοδομική Αρχή όπως προβεί σε επιτόπια επίσκεψη και αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση των οικοδομών, ως αυτές είχαν υλοποιηθεί επί τόπου, υποδεικνύοντας τυχόν προσθήκες/μετατροπές στην ανάπτυξη που εκτελέστηκαν χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε σκοπιμότητα στην καθυστέρηση εξέτασης της Ιεραρχικής Προσφυγής από την Υπουργική Επιτροπή, η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον πολύ μεγάλο αριθμό ιεραρχικών προσφυγών για τις οποίες εκκρεμεί η ετοιμασία και υποβολή σχετικών Εκθέσεων προς την Επιτροπή, θέμα για το οποίο καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ρυθμίσει, υπό συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

Παρόλο που η ανάπτυξη εφάπτεται στο όριο περιοχής του Δικτύου «Natura 2000», η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («Οδηγία ΕΕΠ») και του τότε σε ισχύ περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 (Ν. 140(I)/2005), θετική γνωμάτευση με βάση Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), χωρίς να αιτιολογήσει και καταγράψει τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το πόρισμά της, ότι δηλαδή το προτεινόμενο έργο, παρά το μέγεθός του και τη γειτνίασή του με την περιοχή, δεν επηρεάζει σημαντικά ή και σωρευτικά με άλλα έργα, τον τόπο. Επίσης, το έργο δεν υποβλήθηκε σε δέουσα αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του, με βάση το άρθρο 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας («Οδηγία των οικοτόπων»).

Η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε τις πολεοδομικές άδειες για έργο που αφορά στην ανέγερση δύο κατοικιών και που χωροθετείται μερικώς εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου «Natura 2000», χωρίς την προηγούμενη υποβολή τους στην προβλεπόμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και θέτοντας, ως όρο, την εκ των υστέρων λήψη απόψεων από την Περιβαλλοντική Αρχή. Με την ενέργειά της αυτή, η Πολεοδομική Αρχή παραβίασε, τόσο το Ευρωπαϊκό, όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αφού αυτό δεν παρέχει στην Πολεοδομική Αρχή το δικαίωμα να εγκρίνει, πριν τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια και που δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής, η οποία εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθαυτό ή από κοινού με άλλο έργο.

Η πρώτη ανάπτυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης και έχει διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι σύμφωνη με τα εγκριθέντα σχέδια της πολεοδομικής άδειας. Η δεύτερη ανάπτυξη βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης, παρόλο ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα άδεια οικοδομής. Παρόλο που οι αρμόδιες Αρχές έχουν διαπιστώσει τις παρανομίες και, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, το ΤΠΟ έχει προβεί στην έκδοση Ειδοποίησης Επιβολής, εντούτοις οι παρανομίες εξακολουθούν να υφίστανται. Σημειώνεται ότι, Διευθυντές της εταιρείας, η οποία είναι ο κύριος της ΜΤΑ, καθώς και τα ανήλικα τέκνα τους, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ορισμένα από τα πιο πάνω πρόσωπα απασχόλησαν τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Παρατηρήσαμε μεγάλη ανοχή, σε σχέση με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, στις δύο αναπτύξεις από την Πολεοδομική Αρχή, Περιβαλλοντική Αρχή, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Δήμο Σωτήρας, καθώς και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για εξέταση ιεραρχικών προσφυγών, με βάση τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων, με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Διαφαίνεται ότι, οι υπό αναφορά Αρχές άλλαξαν την προσέγγισή τους επί του θέματος μόνο μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο ενέπλεκε τον παραιτηθέντα Βουλευτή και Διευθυντή, τόσο των ιδιοκτήτριων εταιρειών (κύριων των έργων), όσο και της εργοληπτικής εταιρείας.

Ο Δήμος Σωτήρας, για σειρά ετών, που ξεπερνούν τα επτά, παραβιάζει συστηματικά την «Οδηγία των οικοτόπων», την «Οδηγία προστασίας των πουλιών», την «Οδηγία ΕΕΠ», καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία (Ν.153(I)/2003, Ν.152(I)/2003 και Ν.127(Ι)/2018), με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται ή και να βλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής. Οι παραβιάσεις αυτές καταγράφονται και σε Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενέχουν την πιθανότητα προσαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Επιστήσαμε την προσοχή, τόσο του ΤΠ, όσο και του ΤΠΟ, στο βεβαρημένο της περιοχής, αφού, σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου, έχει ήδη δοθεί σημαντικός αριθμός θετικών γνωματεύσεων για σωρεία αναπτύξεων σε αυτή. Τονίσαμε ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι, σύμφωνα με προειδοποιητική επιστολή-Παράβαση αρ. 2019/2303 της Γενικής Γραμματείας της ΕΕ, ημερ. 27.11.2019, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι «… η Κυπριακή Δημοκρατία, γενικά και κατ΄ εξακολούθηση δεν διασφαλίζει ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια ή έργα μη άμεσα συνδεόμενα ή αναγκαία για τη διαχείριση του τόπου, τα οποία όμως είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά τον εν λόγω τόπο, είτε κάθε αυτά είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, σε Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ) των επιπτώσεών τους στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου και, με κριτήριο τα συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων για τον τόπο, συμφωνούν σε σχέδια ή έργα μόνον αφού βεβαιωθούν ότι αυτά δεν παραβλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται …», κατά παράβαση του άρθρου 6(3), σε συνδυασμό με το άρθρο 6(7) της «Οδηγίας των Οικοτόπων».

Επιστήσαμε την προσοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο γεγονός ότι, οι ενέργειες του ΤΠΟ, για συστηματική έκδοση πολεοδομικών αδειών για σχέδια και έργα που, βάσει του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, υπόκεινται σε εκ των προτέρων περιβαλλοντική αξιολόγηση, πριν αυτό να γίνει, είναι ανεπίτρεπτες και θα πρέπει να διερευνηθούν σε σχέση με τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.

Όσον αφορά στο έργο ανέγερσης δύο κατοικιών, θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες του Δήμου Σωτήρας, ως αρμόδιας Αρχής για την έκδοση άδειας οικοδομής, τόσο σχετικά με την προώθηση των πολεοδομικών αδειών του έργου στην Περιβαλλοντική Αρχή, παρά την παράνομη έναρξη οικοδομικών εργασιών από τον κύριο του έργου, όσο και την παράλειψή της να ενημερώσει την Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με την παράνομη έναρξη των εργασιών», καταλήγει η ελεγκτική υπηρεσία.

Check Also

Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου: Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, για άσκηση πολιτικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου: Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, για άσκηση πολιτικής πίεσης στα κέντρα λήψης …

Αβέρωφ: Η Κύπρος θα γίνει ένας από τους πιο ελκυστικούς, επενδυτικούς προορισμούς

Δήλωση Προέδρου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων Έχουμε μελετήσει πολύ σοβαρά την …