Συμμόρφωση εταιρειών με τη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις Παροχές σε Είδος

Πιθανές επιδράσεις από τις αναμενόμενες αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των Παροχών σε Είδος

 Του Θεόδωρου Μάντη*

Αντιλαμβανόμενες τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο, πληθώρα εταιρειών έχει προχωρήσει στην προσφορά ενός ευρέως φάσματος Παροχών σε Είδος (χρήση εταιρικών και ιδιωτικών αυτοκινήτων, σχέδια αγοράς μετοχών, χρήση περιουσιακών στοιχείων, γεύματα, δώρα, έξοδα μετεγκατάστασης, ταξίδια, κ.α),αποσκοπώντας στην προσέλκυση ειδικά καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού και στην ικανοποίηση των διαφόρων οικονομικών και εργασιακών αναγκών του. Η προσφορά Παροχών σε Είδος στοχεύει πρώτισταστην αύξηση της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας των εταιρειών.

Λόγω ασάφειας όμως του νομοθετικού πλαισίου στον τρόπο φορολόγησης των διαφόρων Παροχών σε Είδος, αρκετές εταιρείες ακολουθούνσυνήθης  πρακτικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που αρκετές φορές οδηγούν τους εργοδότες σε μη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσματην έκθεσή τους σε οικονομικούς και διάφορους άλλους κινδύνους. Θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την ασάφεια στο νομοθετικό πλαίσιο, το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2017, ένα αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις Παροχές σε Είδος.

Απώτερος σκοπός του Τμήματος Φορολογίας είναι η έκδοση επίσημης αναλυτικής εγκυκλίου που να διευκρινίζει την έννοια των διαφόρων Παροχών σε Είδος καθώς επίσης και τον τρόπο ποσοτικοποίησης και φορολόγησής τους, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι εταιρείες στο να αντιληφθούν τον τρόπο αντιμετώπισης των πιο πάνω παροχών σε φορολογική βάση.Η εγκύκλιος αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα εντός του τρέχοντος έτους. Επί του παρόντος το περιεχόμενο του προσχεδίου,όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί από το Τμήμα Φορολογίας, είναι αρκετά περιγραφικό, αναλυτικό και εύκολα εφαρμόσιμο από το ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά  οι εταιρείες επιβάλλεται να επικεντρώσουν τη προσοχή τους στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως για την ερμηνεία των διαφόρων Παροχών σε Είδος οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα τα οποία προσκομίζονται στο αρμόδιο τμήμα.Επί του παρόντος όμως, λόγω και της απουσίας ερμηνείας γενικής αναφοράς ως προς τις Παροχές σε Είδος, φιλοδωρήματα καθώς επίσης και χαριστικές πληρωμές (Διοικητικό Δικαστήριο – Υπόθεση Αρ. 74/2015) άλλα και ενόψει και των διαφοροποιήσεων που προκύπτουν σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο του Τμήματος Φορολογίας, αρκετές επιχειρήσεις αποτίνονταισε ειδικούς επί του θέματος προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την Κοινωνική Ασφάλιση των πιο πάνω παροχών. Με αυτό τον τρόποεξασφαλίζουν την εναρμόνιση των πρακτικών τους με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς,περιορίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο έκθεσής τους στους ποικίλους κινδύνους που απορρέουν από ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή τους.

*Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Μετανάστευσης της EllinasFinance

Check Also

Συρία: Τώρα και Μετά

Share Twitter Άρθρο Γνώμης του Ευάγγελου Αθανασιάδη* Σε όλους φαντάζει σαν ένα μπερδεμένο κουβάρι. Ας …

Επιτακτική ανάγκη τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου  

Share Twitter Η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα ανοίξει τον δρόμο για μεγάλες αναπτύξεις  του …