Στον Γ. Εσαγγελέα το πόρισμα για CYPRA – Δεν προκύπτει οτιδήποτε για τη Γ. Λογίστρια

Στον Γ. Εσαγγελέα το πόρισμα για CYPRA – Δεν προκύπτει οτιδήποτε για τη Γ. Λογίστρια

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας παραδόθηκε από τον πρόεδρο της ερευνητικής επιτροπής Χάρη Πογιατζή, η Έκθεσησε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd.

«Για τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου δεν προκύπτει οτιδήποτε για προσωπική της ανάμειξη ή κατάχρηση της θέσης που κατέχει. Όσον αφορά τη Cypra η Επιτροπή διαπίστωσε αυθαίρετη συμπεριφορά και εκμετάλλευση των χρονοβόρων διαδικασιών, είτε δικαστικών είτε διοικητικών για συντήρηση των παρανομιών και επιβολή των θέσεων της.»

Τι δήλωσε ο Γ. Εισαγγελέας  κατά την παραλαβή της Έκθεσης

Με ικανοποίηση παραλαμβάνω σήμερα την Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισα στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, για τη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, ενεργειών, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σε σχέση με τις συναλλαγές και/ή τη μεταχείριση και/ή αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αρχή και/ή υπηρεσία και/ή όργανο και/ή κρατικό αξιωματούχο και/ή υπάλληλο του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας), σε σχέση με τις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών ή/και των διευθυντών και/ή των μετόχων τους.

Ο διορισμός της ανεξάρτητης αυτής Επιτροπής, υπό την προεδρία του κ. Χάρη Πογιατζή και με τους κύριο Κύπρο Μιχαηλίδη και κυρία Λεμονιά Καουτζάνη ως μέλη, κρίθηκε από μέρους μου ως επιβεβλημένος τόσο για σκοπούς διαφάνειας όσο και διότι, κυρίως, έκρινα, μελετώντας τόσο τα πρακτικά συζήτησης που έγινε σε σχετική με το θέμα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών όσο και τα έγγραφα που κατατέθηκαν, όπως και αξιολογώντας πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι, το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με τον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής, με όρους εντολής τη διερεύνηση όλων των πιο πάνω παραμέτρων που αφορούν στο σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd. και τις διάφορες σχέσεις του με κρατικές Αρχές και αξιωματούχους του Κράτους.

Συνακόλουθα, η Ερευνητική Επιτροπή της οποίας το έργο της ολοκληρώνεται σήμερα με την επίδοση της παρούσας Έκθεσής της, προχώρησε με βάση τους ευρείς όρους εντολής της σε διερεύνηση όλων των πιο πάνω θεμάτων μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής που της δόθηκε.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι από τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής εξαιρέθηκε το θέμα της εξέτασης της πειθαρχικής ευθύνης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και του Πρώτου Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, όπως αυτό εξειδικεύεται στις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 και 22 Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

Κύριε Χάρη Πογιατζή,

Κύριε Κύπρο Μιχαηλίδη,

Κυρία Λεμονιά Καουτζάνη,

Παρακαλώ δεχθείτε τις ευχαριστίες μου για την ευθύνη που αναλάβατε και για το έργο, την επιμέλεια, τη σπουδή και την εργασία που διεκπεραιώσατε, φέροντας την εμπρόθεσμα εις πέρας. Αναγνωρίζω το ευρύ φάσμα των όρων εντολής που σας ανατέθηκε και τη μεγάλη χρονική περίοδο που χρειάστηκε να διέλθετε για να ολοκληρωθεί η έρευνά σας, όμως η προηγούμενη πολύχρονη εμπειρία όλων σας σε σοβαρές θέσεις ευθύνης, οι περγαμηνές σας, η ακεραιότητα και το κύρος σας, όπως και η εργατικότητα, η μεθοδικότητα, η στοχοπροσήλωση και η αγαστή σας συνεργασία έχοντας ως μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτησή του, συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε η αποστολή που πρόθυμα αναλάβατε να ολοκληρωθεί μακριά από οποιεσδήποτε έξωθεν παρεμβάσεις και μεπιστή τήρηση των όρων εντολής και του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με βάση τον Νόμο. Για αυτό, ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ.

Εν κατακλείδι σημειώνω ότι η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd., αφού τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία, θα δοθεί στη δημοσιότητα σύμφωνα με τον τρόπο και τις παραμέτρους που ίσχυσαν και στην περίπτωση της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007-17.8.2020, με τη Νομική Υπηρεσία να πράττει το καθήκον της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στο ακέραιο.

Δήλωση του κ. Χάρη Ι. Πογιατζή

Έχουμε μόλις τώρα παραδώσει την Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η Έκθεση είναι ομόφωνη σε όλα τα κεφάλαια που καλύπτει.  Αποτελείται από 96 δακτυλογραφημένες σελίδες. Κατέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής 18 μάρτυρες. Τα πρακτικά καλύπτουν 615 δακτυλογραφημένες σελίδες. Κατατέθησαν 74 τεκμήρια κατά τις ακροάσεις, ενώ περισυνελέγησαν από διάφορα Τμήματα συνολικά 490 τεκμήρια, πολλά από τα οποία είναι ογκώδης φάκελοι.

Σημειώνουμε ότι εξετάστηκαν και άλλα θέματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Έκθεση, εφόσον η Επιτροπή ενέκρινε ότι δεν ήταν καθοριστικής σημασίας.

Η Έκθεση αποτελείται από 6 Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1, «Εισαγωγή», περιγράφει τη μεθοδολογία που ακολούθησε η Επιτροπή για τη σύνταξη της Έκθεσης.  Συγκεκριμένα, αφού μελετήθηκαν οι όροι εντολής, η Επιτροπή απευθύνθηκε σε αρμόδια Τμήματα για να της αποσταλούν συγκεκριμένα έγγραφα.  Τονίζουμε ότι από όλα τα Τμήματα υπήρξε άμεση ανταπόκριση στο εν λόγω αίτημα.  Με αυτό τον τρόπο η Επιτροπή εφοδιάστηκε με χιλιάδες σελίδες εγγράφων, τα οποία, σε πρώτο στάδιο, μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και καθορίστηκαν τα  θέματα που έχριζαν μελέτης.

Το Κεφάλαιο 2 τιτλοφορείται «ΚΣΚ».  Εξετάστηκε η πορεία του πριν από την αναστολή εργασιών του, στις 30/10/2013.  Ακολούθως οι προσπάθειες για ενοικίαση, εκμετάλλευση και διάλυσή του και τέλος παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αθέμιτες παρεμβάσεις και/ή διαρροές εγγράφων προς τις ερευνώμενες εταιρείες.  Όπως καταγράφεται λεπτομερώς στο εν λόγω Κεφάλαιο, δεν διαπιστώθηκε κάτι μεμπτό.

Το Κεφάλαιο 3 τιτλοποιείται «Τέλη Επιθεώρησης Ελέγχων». Είχαμε διαπιστώσει ότι τόσο το ΚΣΚ όσο και η CYPRA, όφειλαν καθυστερημένα τέλη προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της εξέτασης διαπιστώσαμε ότι η CYPRA είχε προβεί το Δεκέμβριο του 2014 σε διακανονισμό του ποσού περίπου €936.108 δια μηνιαίων δόσεων από €10.000 έκαστη. Ο εν λόγω διακανονισμός δημιουργούσε κάποιες υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση της CYPRA. Το θέμα εξετάστηκε και η Επιτροπή έκρινε ότι ίσως να υπάρχει θέμα περαιτέρω διερεύνησης. Σημειώνουμε όμως ότι ο Κτηνιατρικός Λειτουργός που υπέγραψε το διακανονισμό έχει ήδη αφυπηρετήσει.

Το Κεφάλαιο 4 αφορά στα ζωικά απόβλητα. Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκε πιο πολλή μαρτυρία, αλλά διαπιστώσαμε ότι η πλείστη από αυτή ήταν εκτός όρων εντολής. Ο λόγος είναι ότι από το 2013 μέχρι και σήμερα, υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και Ελεγκτική Υπηρεσία. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, συμμετέχει ως παρατηρητής στις διαδικασίες προσφορών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Υπήρξαν αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο Υπηρεσιών για επίδειξη εύνοιας προς τη μία ή άλλη εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάσαμε και το τι είχε αναφέρει ο αείμνηστος τέως Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος σε συζήτηση στη Βουλή στις 26/11/2020. Δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής και απεβίωσε πρόωρα, χωρίς να έχει δοθεί ευκαιρία να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής. Οι ισχυρισμοί του όμως είναι ενώπιον της Επιτροπής και εξετάστηκαν. Στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Μέσα, ίσως, στον υπερβολικό ζήλο, κάποιοι να υπερέβησαν τα όρια της δεοντολογίας, χωρίς όμως να τους αποδίδονται οποιαδήποτε αλλότρια κίνητρα.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ίσως να υπήρξε κάποια διαρροή εγγράφων, όχι εμπιστευτικής φύσης, για τις οποίες καταγράφει τις απόψεις της.

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται σε διάφορες παρανομίες των ερευνώμενων εταιρειών, ιδιαίτερα της CYPRA. Ελέγξαμε τις διάφορες παρανομίες της CYPRA και το κατά πόσον τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα ενήργησαν πλημμελώς ή επί σκοπώ υποβοήθησής της.

Διαπιστώσαμε ότι καταχωρίστηκαν πολλές δικαστικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν λάθη και/ή παραλείψεις που δεν οδήγησαν σε επιτυχές αποτέλεσμα. Αποδίδονται κάποιες ευθύνες σε κάποια τμήματα και στο τελευταίο Κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις τις Επιτροπής, υποβάλλονται εισηγήσεις για πιο τακτικούς ελέγχους από τα αρμόδια τμήματα.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι για τη Γενική Λογίστρια, δεν προκύπτει οτιδήποτε για προσωπική της ανάμειξη ή κατάχρηση της θέσης που κατέχει. Όσον αφορά στη CYPRA, η Επιτροπή διαπίστωσε αυθαίρετη συμπεριφορά και εκμετάλλευση των χρονοβόρων διαδικασιών, είτε δικαστικών, είτε διοικητικών για συντήρηση των παρανομιών.

 

 

 

Check Also

Δρ.Κωστρίκης για «Όμικρον»: Είναι σχεδόν διαφορετικός ιός – Τι είπε για εμβόλια

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν πως η μετάλλαξη «Όμικρον» είναι 7-8 φορές πιο μεταδοτική από τη …

Φυλάκιση 9 χρόνων σε 27χρονο για απόπειρα φόνου

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού αποφάσισε την ποινή 27χρονου για απόπειρα φόνου. Ποινή φυλάκισης εννέα χρόνων επέβαλε …