Στηρίζουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;

* της Μαρίας Θεοφάνους

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 1000 Ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργούνται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, CEN, CENELEC και ETSI. Παρόλο που τα πρότυπα εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση, ο επιχειρηματικός κόσμος τα έχει αγκαλιάσει αφού έχει αντιληφθεί τη σημασία τους, λόγω των πολλαπλών οφελών που τυγχάνουν. Με τη χρήση των προτύπων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων και της τεχνολογίας καθώς επίσης η τυποποίηση μεθόδων παραγωγής, ελέγχου και πιστοποίησης διαφόρων μορφών, διαπίστευσης φορέων και εργαστηρίων, διακρίβωσης οργάνων, ανάπτυξης της μετρολογίας, όλης δηλαδή της υποδομής ποιότητας που πρέπει να διαθέτει κάθε σύγχρονο κράτος στην εποχή μας.

Συγκεκριμένοι περιορισμοί υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τη χρηματοδότηση που δυστυχώς οδηγούν σε σχετικά χαμηλή ενεργό συμμετοχή τους στην τυποποίηση. Μολονότι η τυποποίηση επιτρέπει τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσω των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι βιοτεχνίες συχνά δεν γνωρίζουν τα πραγματικά οφέλη των προτύπων και τη σημασία τους.

Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, λόγω του ότι συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους ή το χρόνο να αντιμετωπίσουν όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επομένως, οι ειδικές ανάγκες και τα συμφέροντα τους κινδυνεύουν να μη ληφθούν δεόντως υπόψη στα πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερομένους και εμπειρογνώμονες από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Κύπρου καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν, να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της τυποποίησης. Για το σκοπό αυτό ο CYS έχει εφαρμόσει μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους προωθεί και στηρίζει τη συμμετοχή φορέων, συμπεριλαμβανομένου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις δραστηριότητες της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς τυποποίησης.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της τυποποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιληφθούν ότι τα πρότυπα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ομάδα μικροεπιχειρήσεων.

Επιβάλλεται να βρεθούν οι βέλτιστοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, διότι πιθανό να παραμείνουν και να αυξηθούν στο μέλλον.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κυπριακή κοινωνία ο CYS εντείνει τις προσπάθειες του για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και συμμετοχή τους στις εργασίες της τυποποίησης.

Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, δηλώνει παρών συμβάλλοντας έμπρακτα, μέσω δράσεων, στη Νέα Βιομηχανική Πολιτική του Κράτους. Η εν λόγω πολιτική αποσκοπεί στη σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα από την παροχή διευκολύνσεων στη λειτουργία του βιομηχανικού οικοσυστήματος και τις κατάλληλες επενδύσεις στην αειφορία, στην καινοτομία, στη ψηφιοποίηση, στις υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο όπου στη βάση ετήσιας Ειδικής Συνδρομής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς τον CYS επιτυγχάνεται χωρίς περαιτέρω χρέωση, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα πρότυπα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της υγειούς ανταγωνιστικότητας τους.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Οργανισμού, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22411413 και στο ηλ. ταχυδρομείο sales@cys.org.cy

*Βοηθού Λειτουργού Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Check Also

Τουρκικό τεστ αντανακλαστικών

Share Twitter Η βδομάδα που μας πέρασε ήταν αρκετά έντονη καθώς ελλόχευε ο κίνδυνος θερμού …

Ενώπιον της Ιστορίας: “Πάταξον μεν άκουσον δε”…

Share Twitter Απέναντι στην τουρκική επεκτατικότητα, το ζητούμενο δεν είναι οι εκ των υστέρων διαπιστώσεις …