Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

Αρχίζει στις στις 16.00 το απόγευμα στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του πρώτου Κρατικού Προϋπολογισμού που καταρτίσθηκε με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης, και υπό  τη διαπίστωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ότι η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση με την ύφεση να παρατείνεται και να προβλέπεται βαθύτερη το 2014.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Πέμπτη με την ολοκλήρωση της ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ολοήμερη συζήτηση.

Με βάση την Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Οικονομικών θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε νέο δανεισμό και ότι συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσει σε υλοποίηση των προγραμμάτων της μόνο στα πλαίσια της παρεχόμενης από τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης.

Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Οικονομικών θεωρεί επίσης ότι για να επανακτηθεί η αξιοπιστία της Δημοκρατίας ώστε να επανέλθει το ταχύτερο στις αγορές προϋποτίθεται αυστηρή συμμόρφωση προς τις ανειλημμένες μνημονιακές της δεσμεύσεις.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι μέλη της Επιτροπής Οικονομικών διαφωνούν με την αντίληψη ότι το Μνημόνιο είναι η μόνη επιλογή, θεωρώντας ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να αναζητεί συνεχώς εναλλακτικές επιλογές, ακόμα και σε σχέση με την ίδια την εφαρμογή του Μνημονίου, όπως και τρόπους απεμπλοκής από αυτό.

Η Επιτροπή Οικονομικών υποβάλλοντας την Εκθεση της προς την Ολομέλειας του νομοθετικού σώματος επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της όπως και των υπόλοιπων βουλευτών για υποβολή τροπολογιών σε σχέση με περικοπές ή/και δεσμεύσεις ειδικών κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο ψήφισής του σε νόμο.

Πρόσθετα η Επιτροπή Οικονομικών επιφυλάσσεται σε σχέση με τα τελικά του μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων όπως και των συνολικών του δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων, οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν στο μεταξύ εκ μέρους της κυβέρνησης, για σκοπούς υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων σχετικά με εξοικονομήσεις κοινωνικών ή άλλων δαπανών

Με βάση την Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, 5,639 δις ευρώ, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 5,637 δις το 2013. Δηλαδή αναμένεται να παρουσιάσουν οριακή αύξηση 0,02%.

Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 2014, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, ανέρχεται στα 6, 616 δις σε σύγκριση με 7, 005 δις το 2013. Δηλαδή παρουσιάζουν μείωση της 5,5%.

Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2014 σε 15, 952 δις έναντι 16.423,9 δις για το 2013 και 17, 720 δις το 2012.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα με βάση τις προβλέψεις για το 2014 προβλέπεται να ανέλθει στα 1,121 δις ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 7,1% σε σύγκριση με 8,4% του ΑΕΠ που προέβλεπε το αρχικό μακροοικονομικό σενάριο.

Το δημόσιο χρέος για το 2013 παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση και εκτιμάται στο 114,3% του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς στα 18, 767 δις . Κατά το 2014 το δημόσιο χρέος προβλέπεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στα 19, 631 δις σε απόλυτους αριθμούς, και ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 124,4%, βάσει του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού σεναρίου και στο 123,1% βάσει του αρχικού μακροοικονομικού σεναρίου.

Όπως αναφέρεται στην Εκθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μακροοικονομικό σενάριο το 2014 η ανεργία προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει στο 19,8% του εργατικού δυναμικού, ενώ σύμφωνα με το αρχικό μακροοικονομικό σενάριο εκτιμάτο στο 19,5% του εργατικού δυναμικού.

Η Επιτροπή Οικονομικών παρατηρεί περαιτέρω ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας για το 2014 προβλέπεται ότι θα καλυφθούν κατά κύριο λόγο μέσα από τη δανειακή σύμβαση με τον ΕΜΣ, ενώ προβλέπεται η ανανέωση βραχυπρόθεσμων δανείων και του χρεογράφου που εκδόθηκε για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας

Στην Εκθεση της η Επιτροπή Οικονομικών διαπιστώνει ότι υπήρξε επίσης καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης με τον ΕΜΣ, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση και ότι η αρνητική πορεία του τραπεζικού συστήματος και η δραματική αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών οδήγησαν επίσης τα δημόσια οικονομικά σε οριακή κατάσταση, αφού η κυπριακή οικονομία είναι απόλυτα συναρτημένη με το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών τοποθετούμενοι διατύπωσαν τη θέση ότι ο Προϋπολογισμός του 2014 ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα και στη βάση αυτού έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις των δημοσίων δαπανών και δήλωσαν ότι προσπάθειες περιορισμού των δημόσιων δαπανών εκ μέρους του κράτους θα πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία για μια γενικότερη αναθεώρηση των οικονομικών μηχανισμών και των σχέσεων μεταξύ του κράτους, του δημόσιου τομέα και της οικονομίας.

Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ διατύπωσαν τη θέση ότι Προϋπολογισμός του 2014 χαρακτηρίζεται από αυστηρή λιτότητα και δε συνεισφέρει στον τεθέντα από την Κυβέρνηση στόχο για επανεκκίνηση της οικονομίας, και ότι θεωρούν πως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης έχει διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή, με αποτέλεσμα τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ανάκτησης της εμπιστοσύνης των δανειστών, των αγορών και των ευρωπαίων εταίρων της Κύπρου, παρά μόνο μέσω της υλοποίησης των ανειλημμένων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας εξέφρασαν προβληματισμό για την αισθητή μείωση δαπανών σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, καθώς και για τον επηρεασμό των δημοσιονομικών προβλέψεων για το 2014 από τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ μέλος της Επιτροπής Οικονομικών εξέφρασε επιφυλάξεις κατά πόσο ο Προϋπολογισμός του 2014 είναι δυνατό να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και διατύπωσε διαφωνία ως προς την οριζόντια μείωση των κοινωνικών παροχών, αφού δεν αποδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία του κράτους.

Το μέλος της Επιτροπής Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επισήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εξοικονομήσεων στον Προϋπολογισμό του 2014 στις λειτουργικές δαπάνες και στις δαπάνες προσωπικού μέσα από τον καθορισμό ανώτατου ορίου στις ψηλές απολαβές των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Το μέλος της Επιτροπής, Βουλευτής εκπροσωπώντας τη Συμμαχία των Πολιτών παρατήρησε ότι στον Προϋπολογισμό του 2014 παρουσιάζεται σύγκρουση της λιτότητας που επιβάλλουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης από τη μια και από την άλλη της ανάγκης για ανάπτυξη, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μεγάλες επιπτώσεις λόγω της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής επί των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Check Also

Αρχιεπίσκοπος: Οι πολιτικοί εσιώπησαν για να μην χάσουν ψήφους, είναι απαράδεκτοι

Share Twitter Οι πολιτικοί εσιώπησαν για να μην χάσουν ψήφους, είναι απαράδεκτοι, τόνισε σε δηλώσεις …

ΔΟΜ και ΚΔ οργάνωσαν την εθελούσια επιστροφή 84 μεταναστών

Share Twitter ΔΟΜ και ΚΔ οργάνωσαν την εθελούσια επιστροφή 84 μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, …