Στην επιτροπή ελεγχου, τα ονόματα ΠΕΠ που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις

Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, διαβιβάστηκαν σήμερα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, τα ονόματα 84 αξιωματούχων που είναι ασυνεπείς με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Διαβιβάστηκαν σήμερα στα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών (στο εξής «η Επιτροπή Ελέγχου») ονομαστικά στοιχεία των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, ανά έτος με σημείωση αν τους έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από το Τμήμα Φορολογίας.

Αναφέρεται σχετικά ότι η Υπηρεσία μας ανέλαβε, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίες της Επιτροπής ημερ. 26.10.2017, 30.11.2017 και 7.12.2017) να διερευνήσει κατά πόσο τα ΠΕΠ υπέβαλαν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις, αν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία, και για ποιο έτος τους επιβλήθηκε από το Τμήμα Φορολογίας τελευταία φορολογία.

Για το θέμα, αφού λήφθηκαν δύο γνωματεύσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι, λόγω του φορολογικού απόρρητου, θα έπρεπε να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε η έγκριση αυτή, όπως και έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έθεσε ως όρο τη διαβίβαση στοιχείων μόνο για όσα ΠΕΠ δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όρο με τον οποίο έχει συμμορφωθεί η Υπηρεσία μας.

Τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως απόρρητα.

Η συγκεκριμένη έρευνα κάλυψε τα έτη 2008-2015 και περιλάμβανε όλα τα άτομα (συνολικά 154 άτομα) που διετέλεσαν σε οποιονδήποτε έτος στην περίοδο αυτή, Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί, Πρόεδροι της Βουλής, βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων, όπως ζητήθηκε από την πιο πάνω Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν περιληφθεί τα άτομα που έχουν αποβιώσει. Αναφέρεται σχετικά ότι στοιχεία λήφθηκαν κυρίως από το σύστημα ΤΕΠ του Τμήματος Φορολογίας ή/και τις φυσικές δηλώσεις των φορολογουμένων, τα οποία δεν ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία μας. Όλα τα στοιχεία λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας κυρίως κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018. Διευκρινίζεται ότι, νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τον έλεγχο από την Υπηρεσία μας π.χ. αν επιβλήθηκε φορολογία και πρόστιμο ή υποβλήθηκαν δηλώσεις μετά τη λήψη των στοιχείων από την Υπηρεσία μας δεν έχουν περιληφθεί ακόμη και αν περιλαμβάνονται στις απαντητικές επιστολές του Τμήματος Φορολογίας. Ως εκ τούτου, η σημερινή κατάσταση είναι διαφοροποιημένη από την κατάσταση που παρουσιάζεται στα στοιχεία που σας αποστέλλονται, τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα που υπήρχε τον Μάρτιο 2018.

Από τις 154 περιπτώσεις των ΠΕΠ που εξετάστηκαν σε 84 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή δεν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εντός της προθεσμίας που προνοείται στον Νόμο με καθυστέρηση σε ένα μέχρι και επτά (7) φορολογικά έτη (που αφορά στην περίοδο που εξετάστηκε). Στις πιο πάνω 84 περιπτώσεις περιλαμβάνονται δύο μόνο περιπτώσεις όπου δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ενώ θα έπρεπε να επιβληθεί (σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος ημερ. 2.4.2018 εκ παραδρομής δεν επιβλήθηκε πρόστιμο και για τις περιπτώσεις αυτές έχουν παρέλθει τα έξι (6) χρόνια από το φορολογικό έτος που το αφορά για να προβεί το Τμήμα Φορολογίας σε αναθεωρημένη φορολογία), όπως και αρκετές περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου κατά την επιβολή φορολογίας από το Τμήμα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Στατιστική ανάλυση και σχετικά διαγράμματα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη συλλογή των στοιχείων, παρατίθενται στους Πίνακες 1, 2 και 3.

Όσον αφορά στη διεξαγωγή επιπρόσθετου ελέγχου που ζητήθηκε από την Επιτροπή κατά τις πιο πάνω αναφερόμενες συνεδρίες, επισημάναμε στην επιστολή μας ότι πρακτικά είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να διεξαχθεί αν δεν ληφθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας με επιστολή μας ημερ. 28.11.2017. Εν πάση περιπτώσει, εκφράσαμε την άποψη πως θα ήταν ορθότερο κατά την άποψη μας, η ζητούμενη πληροφόρηση να ετοιμαστεί από το ίδιο το Τμήμα και να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στη βάση αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρία ημερ. 7.12.2017) αναφέρεται ότι, σύμφωνα με επιστολή του Εφόρου Φορολογίας ημερ. 18.5.2018, μόνο 9 από τα 154 ΠΕΠ έχουν δημιουργήσει σχέδιο για τις φορολογικές οφειλές τους (ληξιπρόθεσμες οφειλές). Σύμφωνα με το Τμήμα, πέντε σχέδια έχουν εξοφληθεί πλήρως και τέσσερα είναι σε εξέλιξη χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση μέχρι την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου, στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.

Όπως ανέφερε επίσης ο ΄Εφορος «ο υπολογισμός των οφειλών και η έκπτωση που δίδεται είναι πλήρως μηχανογραφημένα και δεν υπάρχει καμιά ανθρώπινη επέμβαση».

Check Also

Διορισμός Tριμελούς Επιτροπής ΚΥΠ από το Υπουργικό Συμβούλιο

Share Twitter Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου …

Υπ. Υγείας: Κυβερνητικές κατοικίες και υποστατικά εξοχικού για καραντίνα

Share Twitter Για την πρότασή του να παραχωρήσει καταλύματα από την προεδρική εξοχική κατοικία στο …