ΠΣΣΕ: Προτεραιότητα μας η διαφάνεια στις ΜΚΟ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού (ΠΣΣΕ) υποστηρίζει την όλη διαδικασία εκσυγχρονισµού του καθεστώτος και των υποχρεώσεων των ΜΚΟ για δηµιουργία διαφανούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος λειτουργίας για τις ΜΚΟ. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων είναι μια μεγάλη και θετική εξέλιξη για το μέλλον του εθελοντικού τομέα και των ΜΚΟ.

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του Νόμου για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα υποβάλλοντας τις θέσεις του. Είναι σημαντικό ότι μέσα από το Νόμο διασφαλίζεται η διαφάνεια στις τάξεις των οργανώσεων με την υποβολή, μεταξύ άλλων, των οικονομικών τους καταστάσεων, και θα ξεκαθαρίσει το πεδίο των εν λειτουργία οργανώσεων αφού με την εφαρμογή της νομοθεσίας, θα διαφανεί ο πραγματικός αριθμός των οργανώσεων που είναι σε λειτουργία και λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο στα πλαίσια του Νόμου.

Ο έλεγχος σε κάθε διαδικασία είναι πρώτιστης σημασίας για να διαφυλάξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ που λειτουργούν στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης αλλά και να αντιμετωπιστούν, από τις αρμόδιες αρχές, θέματα που τυχόν να προκύπτουν στο ευρύτερο πεδίο των ΜΚΟ. Η συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης αλλά και η διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ είναι προτεραιότητα.

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αναμφίβολα επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνία και είναι βασικός εταίρος του κράτους στην προαγωγή της ευημερίας των πολιτών της κοινωνίας μας. Επειδή η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ είναι προτεραιότητα το ΠΣΣΕ έχει εκδώσει «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» για τις ΜΚΟ η εφαρμογή του οποίου εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, το κύρος και την αναγνώριση των ΜΚΟ από το κοινό και την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεση τους για να στηρίζουν το έργο που επιτελούν.

Ο Κώδικας ορίζει στις ΜΚΟ να έχουν ως προτεραιότητα τους την τήρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, την ίση μεταχείριση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αξιοπρέπεια και την αντικειμενικότητα. Κάθε εθελοντής, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε του οργανισμού και κάθε μέλος του έμμισθου προσωπικού οφείλει να εφαρμόζει τις βασικές αυτές αρχές οι οποίες πρέπει να τον καθοδηγούν και να τον εμπνέουν.

Το ΠΣΣΕ καλεί κάθε ΜΚΟ και ιδιαίτερα τα μέλη του να τηρούν πιστά τον Κώδικα αυτό και να συμβάλουν ώστε να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής συμπεριφοράς και δεοντολογίας με συνεχή εφαρμογή.

Η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση είναι βαθιά ριζωμένες, στην ιστορία του εθελοντικού κινήματος. Συγχαίρουμε κάθε οργάνωση που εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και εφαρμόζει αυστηρούς οικονομικούς και άλλους ελέγχους.

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος

Check Also

Οι Τουρκικοί τραμπουκισμοί στο Καστελόριζο και ο Κίμωνας ο Αθηναίος

Share Twitter Οι τελευταίοι Τουρκικοί λεονταρισμοί στην περιοχή του Καστελόριζου όπου ανάπτυξαν ναυτική δύναμη αναμένοντας …

Τουρκικό τεστ αντανακλαστικών

Share Twitter Η βδομάδα που μας πέρασε ήταν αρκετά έντονη καθώς ελλόχευε ο κίνδυνος θερμού …