Προσωπικό Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Διενεργεί ελέγχους με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον

Ανακοίνωση του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας – Διενεργεί ελέγχους με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με τις Ειδικές Εκθέσεις και, εν γένει, το έργο της, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του και επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζει και διενεργεί τους ελέγχους της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και της διαφάνειας και του δημόσιου απολογισμού. Οι έλεγχοι διενεργούνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) διεθνώς. Τα ΑΕΙ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα γενικότερα, αφού με τον έλεγχο συμβάλλουν στην καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και με τη δημοσιοποίηση των εκθέσεών τους υποβοηθούν στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΑΕΙ, περιγράφονται στη Διακήρυξη του Μεξικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), που υιοθετήθηκε από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2014. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Ανεξαρτησία των επικεφαλής των ΑΕΙ, περιλαμβανομένης της ασφάλειας εργοδότησης και της νομικής ασυλίας κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς, στην πληροφόρηση.
  • Δικαίωμα και υποχρέωση για ετοιμασία Εκθέσεων επί των ευρημάτων.
  • Ελευθερία στο ΑΕΙ να αποφασίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των Εκθέσεών του.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και πληροφορίες, που κατά την κρίση της απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων της, διασφαλίζεται, τόσο από το Σύνταγμα, όσο και από τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο. Τυχόν περιορισμοί στην πρόσβαση στοιχείων και πληροφοριών, που κατά την κρίση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μπορούν να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, δυσχεραίνουν τον έλεγχο και συγκρούονται με τις πιο πάνω αρχές ανεξαρτησίας.

Οι Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας ετοιμάζονται στη βάση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ISAs) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs), ακολουθώντας υψηλού επιπέδου διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αφού ετοιμαστούν, εγκρίνονται από την ιεραρχία και εξετάζονται από τη Διευθυντική Ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Εν κατακλείδι, νοιώθουμε περήφανοι για τον θεσμό που υπηρετούμε και το έργο που παράγουμε.

Check Also

Άρχισε σήμερα η καταβολή επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια

Share Twitter Άρχισε σήμερα η καταβολή επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας …

Σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων – Τελικές αποφάσεις από το Υπουργικό

Share Twitter Σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων – Τελικές αποφάσεις από το Υπουργικό Ο Πρόεδρος της …