Η επιχειρηματική επιτυχία περνά μέσα από τη διαχείριση της καινοτομίας

* του Μάριου Μαυρόγιαννου

Καινοτομία είναι να συμβαδίζει κανείς με τον ανταγωνισμό μέσα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή να βρίσκει νέες μεθόδους υλοποίησης των δράσεων του, κάτι που την καθιστά απαραίτητο στοιχείο για την επιχειρηματική επιτυχία.

Ο ISO έχει εκδώσει μια νέα σειρά προτύπων τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν τους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τις διεργασίες διαχείρισης της καινοτομίας τους και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τις νέες επιχειρηματικές ιδέες.

Η καινοτομία δεν σημαίνει απαραίτητα εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες ή ρηξικέλευθες εφευρέσεις. Μπορεί να σημαίνει καλύτερους τρόπους να κάνεις κάτι που ήδη γίνεται ή να τροποποιήσεις προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις. Η διαχείριση και αξιοποίηση όμως των ιδεών και βελτιώσεων αυτών προϋποθέτει στέρεες στρατηγικές που να διασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η νέα σειρά Διεθνών προτύπων ISO 56000 στοχεύει ακριβώς στο να παρέχει στους οργανισμούς τις κατευθυντήριες οδηγίες και διεργασίες που τους καθιστούν ικανούς να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τα έργα καινοτομίας τους.

Το ISO 56003, Innovation management – Tools and methods for innovation partnership – Guidance, παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για οργανισμούς που αναζητούν να έχουν συνεργασίες καινοτομίας με άλλους οργανισμούς. Τους βοηθά να αποφασίσουν όχι μόνο αν η συνεργασία με άλλους οργανισμούς σε ένα έργο καινοτομίας θα είναι επωφελής, αλλά και πώς να επιλέξουν τους κατάλληλους συνεργάτες, να τους ευθυγραμμίσουν και να αποκτήσουνσυναντίληψη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος καθορισμού ρόλων και υπευθυνοτήτων, όπως επίσης και στον καθορισμό αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης του έργου.

Το technical report ISO/TR 56004, Innovation Management Assessment-Guidance, θα είναι σε θέση να βοηθά τους οργανισμούς να ανασκοπούν αποτελεσματικά τις διεργασίες διαχείρισης της καινοτομίας, ώστε να τις βελτιώνουν διαρκώς για να είναι όσο το δυνατό αποδοτικότερες.

Επιπρόσθετα, το μελλοντικό ISO 56002, Innovation management–Ιnnovation management system Guidance, θα προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαρκή βελτίωση ενός πραγματικού συστήματος διαχείρισης καινοτομίας.

Η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του ISO η οποίαεκπόνησε τα πρότυπα, δήλωσε ότι «η αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας επιτρέπει τους οργανισμούςπραγματικά να ανθίσουν, μέσω της αξιοποίησης της γνώσης και της δημιουργικότητας των δικών τους ανθρώπων αλλά και των συνεργατών τους. Η καινοτομία δεν είναι μόνο οι μεγάλες εφευρέσεις, αλλά είναι η δυνατότητα ενός οργανισμού να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να ανταποκρίνεται στις νέες ευκαιρίες και να αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους του. Οι μεγάλες νέες ιδέες που εμφανίζονται συχνά είναι το αποτέλεσμα πολλών μικρών ιδεών και αλλαγών. Τα πρότυπα αυτά βοηθούν τους οργανισμούς να κάνουν ακριβώς αυτό, παρέχοντας τις βέλτιστες πρακτικές και καθοδήγηση για την καταγραφή των κατάλληλων πληροφοριών και τη βέλτιστη αξιοποίηση τους».

Η επιτροπή εργάστηκε στενά και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον καθορισμό μιας κοινής ορολογίας και δομής για την καινοτομία.

Ως αποτέλεσμα, οι ορισμοί της «καινοτομίας» και της «διαχείρισης καινοτομίας» που παρουσιάζονται στα πρότυπα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ γνωστό ως OECD’s Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, το οποίο αποτελεί την πρώτιστη διεθνή πηγή κατευθυντήριων οδηγιών για τη συλλογή και χρήση δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες καινοτομίας στη βιομηχανία.

Το ISO 56003:2019 και το ISO/TR 56004:2019 εκπονήθηκαν από την ISO/TC 279, Innovation managementτη γραμματεία της οποίας διαχειρίζεται ο Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης AFNOR

Τα πρότυπα διατίθενται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). 

Πηγή: International Organization for Standardization

* Ο Μάριος Μαυρόγιαννος είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS.

Check Also

Αξιολόγηση της Ελληνικής πραγματικότητας και πως η φορολογία αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη

Share Twitter Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη* Οι οίκοι αξιολόγησης περιοδικά κάνουν αξιολογήσεις για την …

Η επέλαση των έξυπνων μηχανών

Share Twitter Μέχρι το 2022, οι συνδέσεις των συσκευών θα έχουν φθάσει τον αριθμό των …