Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στο Δημόσιο τομέα

ISO 18091:2019 Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government.

Με την εντολή να διαχειρίζονται τα πάντα από τις μεταφορές μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων το δημόσιο φωτισμό και την πολιτική προστασία, δεν είναι περίεργο που οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις από τις τοπικές Αρχές .

Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 18091 Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να τις ευθυγραμμίσουν με τις τοπικές ανάγκες και προσδοκίες, για πιο υγιείς και Βιώσιμες Πόλεις.

Ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των πολίτων. Οι προκλήσεις είναι πολλές, ιδίως οι προσδοκίες των πολιτών με δημοσιονομικούς περιορισμούς, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δημογραφικές αλλαγές. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς, οι κυβερνητικές αρχές πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και διαδικασίες τους,

Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 18091, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του CYS EN ISO 9001,προσφέρει μια πραγματική διαφορά στα υφιστάμενα κοινωνικά δρώμενα. Το πρόσφατα αναθεωρημένο πρότυπο στοχεύει στο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους. Το πρότυπο παρέχει διαγνωστικά μοντέλα και εργαλεία για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που θα συμβάλει στο να καταστούν οι τοπικές αρχές πιο αποτελεσματικές και πιο αξιόπιστες.

Το πρότυπο ISO 18091 αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τις τοπικές κυβερνήσεις έτσι ώστε να καθησυχάσουν τους πολίτες ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους είναι πλήρως κατανοητές και ικανοποιούνται με συνέπεια και εγκαιρότητα.

Το ISO 18091 είναι το πρώτο Διεθνές πρότυπο που απευθύνεται στον δημόσιο τομέα και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του πιο διαδεδομένου διεθνούς προτύπου ISO 9001. Το πρότυπο έχει αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις του CYS EN ISO 9001:2015 όσο αφορά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και μια σειρά παραρτημάτων που βοηθούν τους χρήστες να εφαρμόσουν το μεγαλύτερο μέρος του προτύπου, συμπεριλαμβανομένης μιας διαγνωστικής μεθοδολογίας για τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση του εύρους και της ωριμότητας των διαδικασιών και υπηρεσιών τους.

Οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παραρτήματα του εν λόγω εγγράφου έτσι ώστε να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε σχέση με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να διασφαλίσουν τη συνέχεια των διοικητικών επιδόσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το πρότυπο θα βοηθήσει έτσι ώστε τελικά ενσωματωθούν, οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο τοπικό πλαίσιο.

Το ISO 18091 αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 176 Quality Μanagement and Quality Assurance , την Τεχνική Eπιτροπή η οποία έχει εκπονήσει και το Διεθνές πρότυπο CYS EN 1SO 9001.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.(CYS)

Check Also

Αξιολόγηση της Ελληνικής πραγματικότητας και πως η φορολογία αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη

Share Twitter Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη* Οι οίκοι αξιολόγησης περιοδικά κάνουν αξιολογήσεις για την …

Η επέλαση των έξυπνων μηχανών

Share Twitter Μέχρι το 2022, οι συνδέσεις των συσκευών θα έχουν φθάσει τον αριθμό των …