Ελεγκτική Υπηρεσία: Πάνω από €284 εκατ. τα ανεκτέλεστα εντάλματα

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πάνω από €284 εκατ. τα ανεκτέλεστα εντάλματα

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει εισαγωγικά ότι η διαχρονική συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων έχει απασχολήσει την Υπηρεσία επανειλημμένα, λόγω του ότι αφενός, σημαντικά ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το ευρύτερο δημόσιο και αφετέρου η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απονομή δικαιοσύνης, αφού αυτά αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 η Υπηρεσία διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο (ΕΝΤ 01/2017), από τον οποίο προέκυψε σωρεία παρατηρήσεων και αντίστοιχων συστάσεων, που είχαν ως απώτερο σκοπό τη μείωση των ενταλμάτων που εκκρεμούσαν, μέσω βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης των ενταλμάτων και των διαδικασιών παρακολούθησής τους. Από την έκθεση προκύπτει ότι, παρά τη μείωση στον ρυθμό αύξησης των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, αυτά συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, τόσο σε αριθμό όσο και σε συνολικό οφειλόμενο ποσό. Παράλληλα, η Ελεγκτική διαπιστώνει ότι το ανείσπρακτο ποσό που αφορά σε έσοδα του Δημοσίου, έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τα τελευταία 10 έτη.

Βασικός στόχος του ελέγχου αυτού είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο οι ελεγχόμενοι φορείς, μετά την πάροδο τριών περίπου ετών από τη δημοσίευση της προηγούμενής μας έκθεσης, έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν δεόντως τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από τον προηγούμενο διαχειριστικό έλεγχο ενταλμάτων προστίμου και να βελτιώσουν την κατάσταση.

Επίσης, ο έλεγχος στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων που εκδίδονται από τα Δικαστήρια με τον πιο οικονομικό τρόπο και στην υποβολή νέων εισηγήσεων/συστάσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης.

Τα κυριότερα σημεία στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία καταγράφει τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης που είναι τα πιο κάτω:

– Αρκετές υποθέσεις καταχωρίζονται με ελλιπή στοιχεία του κατηγορούμενου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στον μετέπειτα εντοπισμό του.
– Μη αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων, από τα Δικαστήρια, για είσπραξη του επιδικασμένου ποσού πριν την έκδοση εντάλματος.
– Μη ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου, από τα Δικαστήρια, για διασφάλιση της ορθότητας όλων των ενταλμάτων που εκδίδονται.
– Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα εντάλματα έχουν παραδοθεί και παραληφθεί από την Αστυνομία για εκτέλεση.
– Ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια δεν λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον κατάλληλο χειρισμό ενταλμάτων που εκδόθηκαν εναντίον εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση και ατόμων που απεβίωσαν. Θεωρούμε ότι η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και των διαδικασιών έκδοσης και παρακολούθησης των ενταλμάτων, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα επιλύσει τα πλείστα από τα προβλήματα και αδυναμίες που εντοπίζονται στα Δικαστήρια.

Τα καθυστερημένα έσοδα των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις 31.12.2019, τα οποία αφορούσαν σε ανείσπραχτα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα Δικαστήρια και σε έσοδα από επιδικασθέντα έξοδα, για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα ποινικών υποθέσεων και παραμένουν ανεκτέλεστα, ανέρχονταν σε €52,6 εκ., σε σύγκριση με €50,8 εκ. στις 31.12.2018. Διαχρονικά καταγράφεται σημαντική αύξηση, αφού σε σχέση με την 31.12.2010, τα καθυστερημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά €23,9 εκ. ή ποσοστό 83,1%. Στο πιο κάτω γραφικό παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των καθυστερημένων εσόδων ανά Επαρχιακό Δικαστήριο.

Όπως σημειώνει η Ελεγκτική, τα Επαρχιακά Δικαστήρια δεν προβαίνουν τακτικά σε επισκόπηση των εκκρεμών ποσών, ώστε να αποτιμείται η δυνατότητα είσπραξής τους και στην περίπτωση που αυτή είναι ανέφικτη, να προωθούνται οι δέουσες διαδικασίες για διαγραφή τους. Ως αποτέλεσμα, στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται εντάλματα, τα οποία με βεβαιότητα δεν μπορούν πλέον να εισπραχθούν, όπως εντάλματα εναντίον οφειλετών που απεβίωσαν ή εταιρειών που εκκαθαρίστηκαν.

Ενδεικτικά καταγράφεται ότι η τελευταία διαγραφή μη εισπράξιμων ποσών στα Επαρχιακά Δικαστήρια Αμμοχώστου και Λάρνακας έγινε στις 8.3.2011 και 19.2.2014, αντίστοιχα.

Check Also

Σημεία δειγματοληψίας για δωρεάν rapid test σε δικαιούχους

Σημεία δειγματοληψίας για διενέργεια rapid test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας – 3 Δεκεμβρίου 2021 Στη …

Πάπας Φραγκίσκος: ​Ήρθα ως προσκυνητής σε μια χώρα που είναι μικρή γεωγραφικά, αλλά μεγάλη ιστορικά

Πάπας Φραγκίσκος: ​Ήρθα ως προσκυνητής σε μια χώρα που είναι μικρή γεωγραφικά, αλλά μεγάλη ιστορικά …