Ελεγκτική Υπηρεσία: Εκμίσθωση γης σε ξενοδοχεία στην Αγ. Νάπα – «Χάθηκαν» 5 εκατ

Ελεγκτική Υπηρεσία: Εκμίσθωση γης σε ξενοδοχεία στην Αγ. Νάπα – «Χάθηκαν» 5 εκατ.

Σε ειδική έκθεσή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εντοπίζετραι στρέβλωση στη τουριστική βιομηχανία για πέντε περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης για την ανέγερση ξενοδοχείων στην Αγία Νάπα, σημειώνοντας ότι οι όροι των εκμισθώσεων, ως ισχύουν σήμερα, δεν διασφαλίζουν τη διάθεση της κρατικής δασικής γης, στις περιπτώσεις αυτές, με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

«Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες καταβάλλουν μισθώματα που είναι σημαντικά χαμηλότερα, από εκείνα που θα καταβάλλονταν με βάση τα σημερινά δεδομένα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι ξενοδοχειακές μονάδες κατέβαλαν πολύ χαμηλότερο ποσό από αυτό που όφειλαν για την εκμίσθωση της κρατικής γης, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία.

Συγκεκριμένα, ξενοδοχειακή μονάδα Α, το μίσθωμα, με βάση τη συμφωνία, ορίζεται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεών της, ύψους 3%, για περίοδο 13 ετών από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεών της, 6% για τα επόμενα 12 χρόνια και 12% μέχρι τη λήξη της εκμίσθωσης.

Για τις άλλες τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες Β, Γ, Δ και Ε, το αρχικό μίσθωμα καθορίστηκε, με βάση τις συμφωνίες, ως ποσοστό ύψους 3% επί της αγοραίας αξίας της εκμισθωμένης γης, το οποίο αναπροσαρμόστηκε σε 5% μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία, είτε αναλόγως των μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης που εκδίδεται από την Κυβέρνηση ή αναλόγως του ποσοστού αυξομειώσεων των εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου, βάσει του άρθρου 10 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1974, οιονδήποτε είναι το υψηλότερο.

Σημειώνεται, ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού αυξομειώσεως των εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του κατά περίπτωση ξενοδοχείου, χρησιμοποιείται σχετικός τύπος, βάσει των συμφωνιών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα, που προέκυψαν από τη διερεύνηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας , αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

  1. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι παρήλθαν 48 χρόνια από την ημερομηνία σύναψης των υπό αναφορά συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, καθώς και το γεγονός ότι, μια από αυτές έχει υπεκμισθωθεί, ενώ άλλη ήταν υπεκμισθωμένη στο παρελθόν για περίοδο περίπου δέκα ετών, αφού αυτό επιτρέπεται από τις συμβάσεις, οι λόγοι για τους οποίους συνήφθηκαν οι τέσσερεις από αυτές, ως κίνητρο για την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, ενδέχεται να μην υφίστανται, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό.
  2. Διαφάνηκε ότι, ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, όπως καθορίστηκε στις συμβάσεις αυτές, ενδεχομένως να δημιουργεί, με τα σημερινά δεδομένα, στρέβλωση στην τουριστική βιομηχανία, αφού οι εκμισθωτές καταβάλλουν σημαντικά χαμηλότερα μισθώματα, από εκείνα που θα κατέβαλλαν εάν ενοικίαζαν τη γη με σημερινά δεδομένα.
  3. Συγκεκριμένα, προβήκαμε στον υπολογισμό του μισθώματος, που θα καταβαλλόταν στη βάση ποσοστού ύψους 5% πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 1989, σύμφωνα με την αγοραία αξία στις 22.9.2020, η οποία, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), αφορά σε οικοπεδική αξία με βάση την υφιστάμενη χρήση τους και όχι την πολεοδομική τους ζώνη. Από τον υπολογισμό αυτό και σύγκρισή του με τα ετήσια μισθώματα που καταβάλλονται, προέκυψαν πολύ σημαντικές διαφορές, ύψους μέχρι και €5.043.071, γεγονός που προβληματίζει.

Διαφάνηκε ότι, στις τέσσερεις περιπτώσεις οι εκμισθωτές είναι σε θέση να επηρεάζουν το ύψος των μισθωμάτων, στη βάση των τιμών ύπνου και φαγητού που δηλώνουν στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), στον βαθμό που το ύψος του μισθώματος είναι οριακά κοντά στο ύψος του μισθώματος, όπως θα υπολογιζόταν βάσει του γενικού δείκτη τιμών.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Γ, όπως υπολογίστηκε στη βάση αναθεωρημένων τιμών ύπνου και φαγητού, ανέρχεται σήμερα στα €139.737 (από τα €311.914) και είναι κατά €172.177 χαμηλότερο από εκείνο της προηγούμενης περιόδου, δηλ. σημείωσε μείωση ποσοστού ύψους 55%, σε μια περίοδο σημαντικά αυξημένων επιδόσεων στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.

  1. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι, για τον υπολογισμό της μέσης τιμής ύπνου και φαγητού ανά μέρα ανά άτομο, το ΤΔ λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο τιμής για το διπλό δωμάτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονταν από τον ΚΟΤ. Η τιμή αυτή θα διαφοροποιείτο σημαντικά προς τα πάνω, εάν για τον υπολογισμό λαμβανόταν υπόψη ο μέσος όρος τιμής για μονό δωμάτιο. Συνεπώς, ενδεχομένως να προκύπτει ζήτημα μη ορθής εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης, προς όφελος των εκμισθωτών.
  2. Από την εξαγωγή συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε, το μίσθωμα παρουσίασε διαχρονικά αύξηση στην περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Δ, η οποία είναι η μόνη που χαρακτηρίζεται ως τριών αστέρων και παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή μισθώματος ανά τ.μ., ενώ οι ξενοδοχειακές μονάδες Γ και Ε, που χαρακτηρίζονται ως τεσσάρων αστέρων, καταβάλλουν τα χαμηλότερα μισθώματα ανά τ.μ.
  3. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), με επιστολή του, ημερ. 6.6.2018, προς το ΤΚΧ, επισήμανε την ανάγκη εξέτασης του κατά πόσον τα ισχύοντα μισθώματα και τέλη χρήσης για κρατική ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για τουριστικούς σκοπούς, ανταποκρίνονται στα αγοραία ενοίκια.
  4. Επισημάναμε επίσης ότι, σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο αρ. 83(Ι)/2010), «αν η ιδιοκτησία θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση κύριων υποστατικών τουριστικής χρήσης, το μίσθωμα ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας».
  5. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, για τροποποίηση των όρων των υπό αναφορά συμβάσεων απαιτείται η συναίνεση και των δυο μερών και το ότι κατά πάσα λογική πιθανότητα, οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα αποδέχονταν αναπροσαρμογή του μισθώματος στη βάση της αγοραίας αξίας, αφού αυτό θα συνεπαγόταν τη σημαντική αύξησή του, θα αναμέναμε από το ΤΔ να εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού των εν λόγω συμβάσεων, πριν προβεί στην ανανέωσή τους για άλλα 33 χρόνια, με τους ίδιους όρους, που όπως διαφάνηκε, είναι ασύμφοροι για τη Δημοκρατία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε εισηγήσεις για τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής δασικής γης, και στην έκθεση εξήγαγε συμπεράσματα. Όπως αναφέρει η διάθεση της κρατικής γης θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια. Σημειώνει ότι πολύ μεγάλης διάρκειας συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και ιδιωτικών φορέων, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν ρήτρες που καθιστούν αδύνατη την τροποποίησή τους χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, εγκλωβίζουν τη Δημοκρατία σε μη συμφέρουσες λύσεις, που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ενδεχομένως οι αρχικοί λόγοι να καθιστούνται στην πορεία παρωχημένοι. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούνται τρόποι υπολογισμού των μισθωμάτων, που να παρέχουν στους εκμισθωτές τη δυνατότητα να μεθοδεύουν το ύψος του ενοικίου.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας στο ΤΔ για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Check Also

Σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων – Τελικές αποφάσεις από το Υπουργικό

Share Twitter Σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων – Τελικές αποφάσεις από το Υπουργικό Ο Πρόεδρος της …

Η Πορεία Αλλαγής εντάσσεται στη Συνεργασία Πολιτών του Κινήματος Οικολόγων

Share Twitter Γραπτή δήλωση του Προέδρου κ. Θεοπέμπτου για την προσθήκη της Πορείας Αλλαγής στο …