Διευκρινίσεις Λοϊζίδου για την επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων

Διευκρινίσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για COVID–19

Με αφορμή σχόλια, ερωτήματα, δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε Μ.Μ.Ε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με «απαγορευτικό» του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πραγματοποίηση ελέγχων στο πλαίσιο της επιτήρησης των προβλεπόμενων, στα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, μέτρων, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι κανένα «απαγορευτικό» δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο, και ούτε το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων αποτελεί κώλυμα για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων μέσω του ενδεδειγμένου ελέγχου από τους αρμόδιους λειτουργούς και την Αστυνομία, ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στα οικεία Διατάγματα και στην παρ. 2.9 του τελευταίου Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερ. 30/6/2021.

Στο νεότερο διάταγμα του Υπουργού Υγείας για επέκταση των απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 05 Ιουλίου 2021 αναφέρεται ότι “για σκοπούς ελέγχου της επιτήρησης εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260), καθώς και του παρόντος Διατάγματος, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, εξουσιοδοτούνται από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή, λειτουργοί των ακόλουθων Υπουργείων ή/και Υπηρεσιών καθώς και τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών:”

(α) Υπουργείο Οικονομικών,

(β) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

(γ) Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(δ) Υπουργείο Εσωτερικών, (ε) Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(στ) Υφυπουργείο Ναυτιλίας,

(ζ) Υφυπουργείο Τουρισμού,

(η) Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

θ) Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπηρεσία Μεταλλείων και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(ι) Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(κ) οι τροχονόμοι έκαστου Δήμου,

(λ) τα μέλη της Εθνικής Φρουράς,

(μ) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,

(ν) οι Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας των Υπουργείων/Υφυπουργείων/Υπηρεσιών/Τμημάτων, Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει σχετική εγκύκλιο με κατευθυντήριες οδηγίες, 2224125(I) του 2007 54(I) του 2009 101(I) του 2011 179(Ι) του 2014. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 536 του 2012 48(Ι) του 2008 97(Ι) του 2011 119(Ι) του 2012 213(Ι) του 2012 132(Ι) του 2014.

(ξ) Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και Ιδιώτες Φύλακες που κατέχουν άδεια που εκδίδεται δυνάμει των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων του 2007 έως 2014, και

(ο) Επιτηρητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτηρητών που καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιτηρητών, σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, δυνάμει των περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 έως 2014.

(π) οι διευθύνσεις των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων

 

Check Also

24 καταγγελίες πολιτών και τριών υποστατικών για παραβίαση των μέτρων

Σε 24 καταγγελίες πολιτών και υπεύθυνων τριών υποστατικών προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο, στο …

Θανατηφόρο τροχαίο – Πάφος: «Οι επιβαίνοντες στα οχήματα φέρονται να μην έφεραν ζώνη»

«Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εξετάσεις, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα φέρονται να μην έφεραν προστατευτική …