Βουλή: Στη δημοσιότητα η έκθεση Γ.Ε. – Αδιαφάνεια σε έξοδα και συνεργάτες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα « Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων» αναρτήθηκε, σήμερα, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

Η Ελεγκτική υπηρεσία στην έκθεσή της καταγράφει  τα συνολικά έξοδα για τη λειτουργία αλλά και οι στρεβλώσεις ως προς του διορισμούς συνεργατών και τις αδιαφανείς διαδικασίες που καλύπτονται από τη νομοθεσία.

Όπως αναφέρει η έκθεση, στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στις εισπράξεις και πληρωμές της Βουλής των Αντιπροσώπων (ΒτΑ) για το έτος που έληξε στις 31.12.2018, έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς και διαχειριστικό έλεγχο.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

• Στους Προϋπολογισμούς του 2018, 2019 και 2020 εγκρίθηκε αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων κατά €2.565.000, σε σχέση με το 2017.

Εισηγηθήκαμε όπως το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και ρυθμιστεί στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, σε συνδυασμό με το ύψος των επιτρεπόμενων ιδιωτικών εισφορών.

• Αύξηση της χορηγίας στα πολιτικά κόμματα για μίσθωση υπηρεσιών κοινοβουλευτικών συνεργατών κατά €1 εκ. (από 69 σε 101 άτομα).

Εισηγηθήκαμε όπως οι Υπηρεσίες της ΒτΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προχωρήσουν σε μελέτη του θέματος, ώστε η ρύθμισή του στο μέλλον να μην βασίζεται σε συγκυριακά, αλλά σε αντικειμενικά δεδομένα και κριτήρια.

• Παραχώρηση ποσού ύψους €100.000 για σκοπούς διαφώτισης, χωρίς να τίθενται οποιαδήποτε κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται ως προϋπόθεση για την παραχώρηση της εν λόγω χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα.

Εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η αναγκαιότητα καταβολής του εν λόγω ποσού στα πολιτικά κόμματα ή εναλλακτικά να τεθούν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση του.

• Τα κοινοβουλευτικά κόμματα προβαίνουν σε πρόσληψη πρόσθετου συνεργάτη, σε περίπτωση απουσίας κάποιου συνεργάτη με άδεια (π.χ. τοκετού), κάτι που δεν προβλέπεται στον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν.41(I)/2019).

• Το ποσοστό 3% που αποκόπτεται από τον μισθό των κοινοβουλευτικών συνεργατών, το οποίο προνοείται για σκοπούς φιλοδωρήματος στο άρθρο 10(4) του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν.41(I)/2019), δεν κατατίθεται για ενίσχυση των ταμείων από τα οποία θα καταβληθεί το φιλοδώρημα, όπως προνοείται στην νομοθεσία, αλλά μειώνεται το ποσό των μισθών που χρεώνεται στο Κονδύλι «Χορηγία πολιτικών κομμάτων».

• Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των κοινοβουλευτικών συνεργατών για σκοπούς φιλοδωρήματος δημιουργεί πρόσθετο κόστος περίπου €1,7 εκ.

• Η αποζημίωση, τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Μελών της ΒτΑ χρήζουν τροποποίησης/εκσυγχρονισμού.

• Γίνονται αποκοπές από τους Βουλευτές για εισφορές στα πολιτικά κόμματα, χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή τους, αλλά κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.

Επισημάναμε ότι για τις αποκοπές αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται γραπτή συγκατάθεση του κάθε Βουλευτή και όχι αίτημα από το κοινοβουλευτικό κόμμα.

• Δεν υπάρχουν Κανονισμοί που να διέπουν το ύψος των απολαβών των συμβούλων- συνεργατών του Προέδρου της ΒτΑ και άλλα θέματα, όπως καθήκοντα θέσης, σχετική πείρα, ακαδημαϊκά προσόντα κ.λπ., αλλά το ύψος των απολαβών των συμβούλων-συνεργατών και τα καθήκοντα της θέσης των πλείστων εξ αυτών καθορίζονται μόνο στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

Εισηγηθήκαμε όπως θεσπιστεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, νομικό πλαίσιο και, στη βάση αυτού, Κανονισμοί αναφορικά με την αμοιβή και τα άλλα ωφελήματα των συμβούλων-συνεργατών του εκάστοτε Προέδρου της ΒτΑ. Επίσης, εισηγηθήκαμε, για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, όπως η αγορά υπηρεσιών γίνεται στη βάση καθορισμένων διαδικασιών στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού, η ΒτΑ καθορίζει τις ανάγκες της σε συμβούλους-συνεργάτες, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα τους προσόντα και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των συμβούλων που επιλέγονται.

• Το έτος 2018, το άρθρο «Αμοιβή Συμβούλων» του Προϋπολογισμού παρουσίασε υπέρβαση ύψους €65.972.

Οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Πρόεδρο της ΒτΑ με τους συμβούλους-συνεργάτες δεν κοινοποιούνται στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΔΥΚΑ) και στον Έφορο Φορολογίας (ΕΦ).

Εισηγηθήκαμε όπως γίνεται κοινοποίηση των συμφωνιών στον ΔΥΚΑ και στον ΕΦ.

• Διενέργεια δαπανών, κατόπιν οδηγιών του Πρόεδρου της ΒτΑ, ως οικονομική βοήθεια σε φυσικά πρόσωπα και εισφορές σε διάφορους συνδέσμους.

Εισηγηθήκαμε όπως γίνονται από σχετικά θεσμοθετημένα Κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών/φορέων. Εκφράζουμε επιφυλάξεις κατά πόσο τέτοιο κονδύλι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα αφού το Άρθρο 61 του Συντάγματος περιορίζει την εξουσία της Βουλής στο νομοθετείν.

• Σύναψη από τη ΒτΑ συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με δημοσιογράφο συνεργάτη αορίστου χρόνου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), με ετήσια αποζημίωση ύψους €63.000, στον οποίο παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα άδεια άνευ απολαβών, η οποία δεν είναι σύννομη.

Εισηγηθήκαμε όπως ληφθούν όλες οι δέουσες ενέργειες, σε συνεννόηση με το ΡΙΚ, για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

• Σημαντικές δαπάνες για έξοδα φιλοξενίας χρεώνονται από την καντίνα της ΒτΑ κατά τις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, χωρίς επαρκή έλεγχο.

Εισηγηθήκαμε όπως για κάθε τιμολόγιο, που αφορά σε κεραστικά που προσφέρθηκαν από τις Διευθύνσεις της ΒτΑ, το οποίο προσκομίζεται για πληρωμή, να επισυνάπτεται σχετική σημείωση από τις Διευθύνσεις της ΒτΑ, με τα ονόματα και κεραστικά που προσφέρθηκαν, ενώ για κάθε τιμολόγιο που αφορά στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, να προσκομίζεται αντίγραφο του παρουσιολογίου, στο οποίο θα σημειώνονται όλοι οι παρευρισκόμενοι (Βουλευτές, υπηρεσιακοί, δημοσιογράφοι και προσκεκλημένοι) της κάθε συνεδρίας, για να ελέγχεται/αντιπαραβάλλεται ο αριθμός των παρευρισκομένων με τον αριθμό των κεραστικών που χρεώθηκαν από το λογιστήριο της ΒτΑ.

• Αγορά δώρων σε φιλοξενούμενους, χωρίς τη ζήτηση προσφορών, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 90(1)(β) του Νόμου 73(I)/2016.

Εισηγηθήκαμε όπως η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προβαίνει στη ζήτηση προσφορών, από περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, για αγορά των δώρων τα οποία αναμένεται να δοθούν στους φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια του έτους.

• Σημαντική απόκλιση της πραγματικής δαπάνης από τα προϋπολογισθέντα ποσά για το Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα».

Εισηγηθήκαμε όπως ο Προϋπολογισμός ετοιμάζεται πιο ορθολογιστικά και με τη δέουσα προσοχή.

• Μη έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων για υπηρεσιακά ταξίδια, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για ταξίδια στο εξωτερικό.

Εισηγηθήκαμε ότι θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, καλύτερος προγραμματισμός από τους Βουλευτές, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρα η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και να επιτυγχάνονται οι πιο συμφέρουσες τιμές.

• Μη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, σε αντίθεση με τις σχετικές εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Επισημάναμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των διατάξεων της εγκυκλίου που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Check Also

Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 61χρονος μοτοσικλετιστής

Share Twitter Στην άσφαλτο έσβησε ο 61χρονος Τουρκοκύπριος Μουσταφα Κεμάλ 61 ετών, ο οποίος διέμενε …

Υπ. Παιδείας για ειδική εκπαίδευση: Ειδική επιτροπή θα αποφασίζει για τον τρόπο φοίτησης

Share Twitter Υπ. Παιδείας για ειδική εκπαίδευση: Ειδική επιτροπή θα αποφασίζει για τον τρόπο φοίτησης …