Έφορος ασφαλίσεων: Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή για Olympic Insurance

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερώνει για την ανάκληση άδειας ασκήσεων ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας Olympic Insurance Co. Ltd και τον διορισμό Προσωρινού Εκκαθαριστή.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 και 2017 («ο Νόμος»), η Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της Ασφαλιστικής Επιχείρησης Olympic Insurance Co. Ltd. («Η Εταρεία») με αριθμό 169, από τις 8/5/2018, με βάση το άρθρο 151(2) του Νόμου, λόγω της μη συμμόρφωσης της εν λόγω Εταιρείας με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει ο εν λόγω Νόμος.

Η Εταιρεία είναι ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στην Βουλγαρία (υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης) στους Κλάδους Γενικής Φύσεως.

Η Εταιρεία άσκησε το δικαίωμά της για υποβολή προσφυγής προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κατά της απόφασης της Εφόρου Ασφαλίσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 347 του Νόμου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αφού εξέτασε την προσφυγή έκδωσε την απόφασή του στις 17/7/2018, με την οποία επικύρωσε την απόφαση της Εφόρου Ασφαλίσεων για την ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(1) του Νόμου η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εν λόγω Εταιρείας, υπάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της από το Δικαστήριο.

Ως προς τούτο, η Έφορος Ασφαλίσεων κατέθεσε αίτηση για διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας στο Δικαστήριο στις 10/8/2018.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 320(1) του Νόμου, η Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή της ημερομηνίας 10/8/2018 διόρισε ως προσωρινό εκκαθαριστή της εταιρείας τον κ. Παύλο Νακούζη, από τον οίκο Mazars Limited, Κτίριο Τλαϊς, Ρωμανού 2, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, Κύπρος, με τους πιο κάτω όρους εντολής:

Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προστασία του ενεργητικού και διατήρησης του καθεστώτος της Εταιρείας.

Να λάβει στον έλεγχό του ή στη φύλαξή του όλη την ιδιοκτησία και αγώγιμα δικαιώματα που η Εταιρεία δικαιούται ή φαίνεται ότι δικαιούται.

Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την Εταιρεία.

Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες σε σχέση με τον τερματισμό όλων των ασφαλιστικών συμβάσεων της Εταιρείας.

Να εκπληρώσει όλες τις άλλες ενέργειες που προνοεί η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον προσωρινό εκκαθαριστή.

Η περίοδος διορισμού του κ. Παύλου Νακούζη ως προσωρινός εκκαθαριστής λήγει ταυτόχρονα με το διορισμό του εκκαθαριστή της Εταιρείας από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 323 του Νόμου, με τη δημοσίευση του πιο πάνω διορισμού του προσωρινού εκκαθαριστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ασφαλιστικές συμβάσεις της Εταιρείας έχουν τερματιστεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 327 του Νόμου οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως που περιλαμβάνουν απαιτήσεις (claims) καθώς και επιστρεφόμενα ασφάλιστρα για τις ασφαλίσεις που έχουν τερματιστεί τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης ως προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. Το πληρωτέο ποσό θα προσδιοριστεί από τον Εκκαθαριστή που θα διοριστεί από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο, το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων του οποίου μέλη είναι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου, αποζημιώνει θύματα οχημάτων, των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση έχει καταστεί αφερέγγυα και τα οποία οχήματα έχουν το συνήθη χώρο στάθμευσης τους στην Κύπρο.

Οι υποχρεώσεις του Ταμείου Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας έχουν επεκταθεί και με διεθνείς συμβάσεις με αντίστοιχα σώματα του εξωτερικού. Όσον αφορά αποζημιώσεις θυμάτων στο εξωτερικό από τις δραστηριότητες κυπριακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον Κλάδο Ευθύνης Μηχανοκινήτων Οχημάτων που έχουν καταστεί αφερέγγυες, το Ταμείο έχει προσυπογράψει διάφορες συμφωνίες με άλλα ευρωπαϊκά εγγυητικά ταμεία περιλαμβανομένου και του Βουλγαρικού Εγγυητικού Ταμείου.

Η Έφορος Ασφαλίσεων έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες μέσα στα χρονικά πλαίσια που απαιτεί ο Νόμος σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης με γνώμονα την προστασία των ασφαλισμένων.

 

Check Also

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η σημερινή συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. …

Απάτη μέσω διαδικτύου – Υποψιασμένος ιδιοκτήτης εταιρείας…

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 41χρονο κάτοικο Λεμεσού, ιδιοκτήτη εταιρείας που ασχολείται με το Γενικό Εμπόριο …